طراحی سردر ورودی طراحی سازه سردر ورودی طراحی سازه سردر ورودی طراحی سردر کابلی طراحی سردر کابلی
  2687  

طراحی سازه کابلی سردر

طراحی سازه کابلی


مشخصات پروژه طراحی سازه کابلی سردر

نام پروژه: طراحی سازه کابلی سردر

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

تیم طراحی: زهره بیات| امیرحسین سرور| امرحسین قورچیان

محل پروژه: فرمانیه

کاربری: مسکونی

متراژ: دهانه 17 متری

وضعیت: اجرا شده

طراحی سازه و معماری سردر کابلی فرمانیه یک تعامل کامل بین تیم معماری و تیم سازه مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران می باشد.


طراحی سردر
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی معماری سردر ورودی
طراحی معماری سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سردر کابلی
طراحی سردر کابلی
طراحی سردر کابلی
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ