2367  

طراحی و اجرای عایق حرارتی نما

طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics


مشخصات پروژه طراحی و اجرای عایق حرارتی نما

نام پروژه: طراحی و اجرای عایق حرارتی نما

نام کارفرما: مختلف

محل پروژه: به شرح متن

کاربری: به شرح متن

متراژ: به شرح متن

وضعیت: به شرح متن


پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ