طراحی سازه مناره حرم
  417  

کنترل پایداری مناره حرم مطهر

طراحی مناره حرم


مشخصات پروژه کنترل پایداری مناره حرم مطهر

نام پروژه: کنترل پایداری مناره حرم مطهر

نام کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: تهران

کاربری: حرم

متراژ: 200000

وضعیت: اتمام پروژه

تیم طراحی: مهندسین مشاور سرور

کنترل پایداری سازه مناره حرم مطهر توسط مهندسین مشاور سرور


طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ