×

جستجوی 'آرمتوربندی پله بتنی' 1 نتیجه داشت:

جستجو در دانش فنی


دیتیل پله ی بتنی ( یک پارچه ) در طراحی راه پله ی بتنی با انتخاب یکی از مسیر های سازه ای زیر امکان ریختن بتن شمشیری آن را پدید می آوریم : •     در صورت وجود ستون در اطراف باکس پله با استفاده از تیر نیم طبقه امکان اتصال شمشیری به دال پاگرد و اتصال دال پاگرد به تیر نیم طبقه را فراهم میکنیم. •     در صورت عدم وجود ستون در اطراف باکس پله بتنی با استفاده از ستونک و اجرای...