×

جستجوی 'استادکار آجرکاری' 1 نتیجه داشت:
جستجو در خدمات

آجر کاری سنتی یا آجر کاری اسلامی، این هنر دیرینه از گذشته به امروز با وجود بناهایی زیبا تکامل خود را به ما نشان می دهد که حاصل تلاش هنرمندانی ماهر و زبر دست است. امروزه حتی باوجود ابزارهای پیشرفته در زمینه ساخت، نیاز هنرمندانی که همچون گذشتگان بدون نیاز به ابزار های کمکی طاق ها ، گنبد های و قوس های زیبایی را خلق کند، وجود دارد. شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران با مشارکت با تعدادی از هنرمندان...