×

جستجوی 'اصول انتخاب کاغذ دیواری' 1 نتیجه داشت:جستجو در مقالات


انتخاب کاغذ دیواری مناسب برای طراحی داخلی خانه: کاغذ دیواری کخ شما انتخاب می کنید می تواند اتاق را بزرگتر، گرم تر و روشن تر (یا برعکس) نشان داده و حتی می تواند برخی عیبوب اجزای محیط را پوشش و مخفی  کند. سرنخی درباره انتخاب صحیح رنگ کاغذ دیواری: رنگ میتواند حال و هوای اطاق را تحت تاثیر قرار دهد، برای بزرگتر نشان دادن اطاق و نیز بلندتر نشان دادن سقف ها می توانید از الگوهایی با پس زمینه رنگ های سرد مثل آبی،...