×

طراحی سالن زیبایی

  348  
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی

نام کارفرما: بخش خصوصی

تیم طراحی: تیم طراحی مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران

محل پروژه: رشت

کاربری: سالن زیبایی

وضعیت: درحال ساخت

طراحی دکوراسیون ذاخلی سالن زیبایی

طراحی سالن زیبایی
طراحی سالن زیبایی
طراحی سالن زیبایی
طراحی سالن زیبایی
طراحی سالن زیبایی
طراحی سالن زیبایی
طراحی سالن زیبایی

روند طراحی سالن زیبایی


برای طراحی سالن زیبایی  در مرحله اول لازم است از فضا بازدید شود.سپس بعد از برداشت اولیه از فضای سالن زیبایی که شامل ابعاد و اندازه برسی نقاط قوت وضعف پروژه وارد مرحله بعدی  می شود که با ابعاد اندازه های برداشت شده مدل سه بعدی آن در نرم افزار رویت(BIM)  ساخته می شود ویک مدل سه بعدی خام  از فضای داخلی سالن زیبایی آماده می شود.


طراحی سالن زیبایی
طراحی سالن زیبایی
طراحی سالن زیبایی
طراحی سالن زیبایی
طراحی سالن زیبایی
طراحی سالن زیبایی
طراحی سالن زیبایی

پروژه های مشابه