×

کنترل پایداری مناره حرم مطهر

  3330  
کنترل پایداری مناره حرم مطهر

نام کارفرما: بخش خصوصی

تیم طراحی: مهندسین مشاور سرور

محل پروژه: تهران

کاربری: حرم مطهر (زیارتی)

وضعیت: اتمام پروژه

کنترل پایداری سازه مناره حرم مطهر توسط مهندسین مشاور سرور

طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد

کنترل پایداری مناره مسجد توسط مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران صورت پذیرفت. المان های مناره در نرم افزارهای ایتبس و آباکوس مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از بازدید حضوری همراه با مهندس خوارزمی از مناره فاز یک (واقع در ضلع جنوب شرقی حرم مطهر امام)، تقاضا شد که کارشناسی به بازرسی کیفیت جوش های موجود و برداشت سازه موجود با توجه به عدم دسترسی به نقشه های مناره بپردازد. جناب مهندس ملکی نیا طی گزارشی مکتوب کیفیت جوش های حرم را به صورت تقریباً 23 درصد خوب ارزیابی نمودند و نقشه های جزئیات سازهی اجرایی را تهیه کردند. در این دفترچه محاسبات بر اساس نقشه های برداشت شده توسط جناب مهندس ملکی نیا به بررسی پایداری المان های سازه محیطی مناره پرداخته شده است.


طراحی سازه مناره حرم

مدلسازی هندسه سازه و کنترل آن تحت بارگذاری های موجود در نرم افزار ETABS9.7.4 صورت گرفته است. از آنجا که نمی توان در این نرم افزار المان های قوس دار را ترسیم و تحلیل کرد، با دو خط جایگزین نبش های قوس دار جایگزین شده اند. در این مطالعه تنها پایدار سازه پیرامونی مورد بررسی قرار گرفته است و پایداری خود مناره مد نظر نبوده است. بنابراین ستون هایی که در نرم افزار مدل شده اند فقط جنبه درک شهودی دارند و مطالعه محاسباتی بر روی آن ها صورت نپذیرفته است.


طراحی سازه مناره حرم

در این مطالعه تنها پایدار سازه پیرامونی مورد بررسی قرار گرفته است و پایداری خود مناره مد نظر نبوده است. پس از بررسی سازه حلقه پیرامونی مناره فاز یکم حرم مطهر امام، مشاهده شد که این سازه پایداری کافی را در برابر بارهای ثقلی دارا می باشد. نیروی زلزله بر این حلقه پیرامونی تأثیر قابل توجهی ندارد، زیرا با توجه به ارتقاع بلند ترازی که این حلقه پیرامونی قرار دارد، در واقع زلزله با زمان تناوب بالا به این قسمت اثر می کند و مهمتر از بررسی رفتار حلقه پیرامونی تحت اثر زلزله، بررسی اثر این حلقه بر روی سازه اصلی مناره هنگام زلزله می باشد و در واقع این المان در یک بررسی کلی تر المانی ثانویه در برابر سازه اصلی مناره حرم می باشد.


طراحی سازه مناره حرم

به بیان دیگر، حجم فولاد به کار رفته با کیفیت تقریباً مناسب جوش ها و نحوه اتصال المان با توجه به آنکه وزن اصلی در قسمت مورد بررسی ناشی از وزن خود سازه می باشد و سازه تقریبا به طور کامل به صورت یکپارچه در یک حلقه بسته عمل می نماید، همه حکایت از پایداری سازه پیرامونی دارند.


طراحی سازه مناره حرم
در نهایت جهت عملکرد بهتر سازه مورد بررسی پیشنهادات ذیل ارائه می گردند.

1- اتصال ناودانی 100 واقع در قسمت فوقانی جان پناه پیرامونی به المان های قائم دوبل ناودانی، مناسب نمی باشد. پیشنهاد می شود که با صفحه ای به ابعاد تقریبی عرض 13 سانتیمتر و ضخامت نیم سانتیمتر، قسمت فوقانی دوبل ناودانی ها چنانچه در شکل ذیل نشان داده شده اند به یکدیگر کلاف شوند. (تسمه کشی)


طراحی سازه مناره حرم

2- جهت عملکرد یکپارچه دیواره خارجی (جان پناه) واقع در لبه سقف طاق ضربی به خصوص هنگام بارگذاری لرزه ای، پیشنهاد می شود همانند شکل ذیل با استفاده از یک المان با عملکرد محوری با توجه به شرایط اجرایی (مانند دوبل نبشی 5) مهاری در قسمت ستون ها از قسمت فوقانی ناودانی100واقع بر روی جان پناه به صورت مورب به ستون تعبیه شود به نحوی که عبور بر روی طاق ضربی را نیز مختل نشود.


طراحی مناره

3- جهت عملکرد یکپارچه سقف طاق ضربی، بال های فوقانی و تحتانی مقاطع IPE180 استفاده شده در طاق ضربی از طرفین به طول های تقریباً یک متر یا کمتر کلاف شوند. (با توجه به شرایط اجرایی)


طراحی مناره

4- در طراحی صورت گرفته در نرم افزار، فرض شده است که المان های سازه ای به حد کفایت از طرفین دارای مهار جانبی می باشند تا دچار کمانش جانبی نشوند. پیشنهاد می شود، جهت تطابق بیشتر مدلسازی در نرم افزار و کارایی بیشتر المان های سازه ای به خصوص هنگام زلزله، تا حد امکان با توجه به مسائل اجرایی ، برای المان های سازه ای مهار های جانبی تأمین گردد. این مهار ها دارای عملکرد محوری می باشند و سطح مقطع یک نبشی 5 نیز می تواند برای آن ها مناسب باشد.


طراحی مناره

5- می توان جهت دستیابی به عملکردی یکپارچه تر در جان پناه پیرامونی، عملکرد خرپایی بیشتری را با الحاق المان های مورب همانند شکل ذیل ایجاد نمود. از این ایده با توجه به شرایط اجرایی در قسمت داخلی یا سایر قسمت ها نیز می توان بهره برد.


طراحی مناره

6- با توجه به عمر سازه مناره یکی از مهمترین نکات، ایجاد شرایط نگهداری مناسب از سازه مناره و ملحقات آن می باشد. پیشنهاد می شود با استفاده از راهکارهای مناسب از قبیل استفاده از پوشش های مناسب و ... به نگهداری سازه تحت عوامل مختلف محیطی از قبیل عوامل جوی توجه بیشتر شده تا از عواملی مانند خوردگی، پوسیدگی، زنگ زدگی و .... جلوگیری شود.


طراحی مناره

طراحی مناره

طراحی سازه مناره مسجد

طراحی سازه مناره مسجد

طراحی سازه مناره مسجد

طراحی سازه مناره مسجد

طراحی سازه مناره مسجد

طراحی سازه مناره مسجدثبت سفارش طراحی سازه خاص آنلاین


طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی سازه مناره حرم
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی مناره
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد
طراحی سازه مناره مسجد

پروژه های مشابه