×

جستجوی 'طراحی سالن زیبایی مدرن' 1 نتیجه داشت:

جستجو در پروژه ها

روند طراحی سالن زیبایی برای طراحی سالن زیبایی  در مرحله اول لازم است از فضا بازدید شود.سپس بعد از برداشت اولیه از فضای سالن زیبایی که شامل ابعاد و اندازه برسی نقاط قوت وضعف پروژه وارد مرحله بعدی  می شود که با ابعاد اندازه های برداشت شده مدل سه بعدی آن در نرم افزار رویت(BIM)  ساخته می شود ویک مدل سه بعدی خام  از فضای داخلی سالن زیبایی آماده می شود....