×

جستجوی 'طراحی سازه خرپا' 1 نتیجه داشت:
جستجو در خدمات

طراحی و اجرای سازه خرپای کابلی در این قسمت به بررسی خرپای کابلی و نوع رفتار سازه ای آن می پردازیم. می توان گفت طراحی تعاملی سازه و معماری به زیبایی در این سازه مشاهده می شود. ...