×

جستجوی 'عایق رطوبتی نما' 2 نتیجه داشت:

جستجو در پروژه ها

عایق رطوبتی نما یکی از مشکلات عایق رطوبتی نما، خصوصا در شمال کشور عایق نمودن نما در مناطق مرطوب، با مصالح مرسوم می باشد، د راینجا بر آن شدیم که عایق رطوبتی نما مناسب با تکنولوژی به روز را برای این مناطق و تاثیر یک عایق رطوبتی خوب در نما را در افزایش مقاومت حرارتی دیوارهای ساختمانها در قسمت دانش فنی، توضیح دهیم. قم، زمان اجرا: 1387 ونوش، زمان اجرا: تابستان 95 ونوش، زمان اجرا: تابستان 95 عایق رطوبتی نما دانشگاه سمنان , تابستان 95 ثبت سفارش طراحی...

جستجو در دانش فنی


 درابتدا , اهمیت عایق رطوبتی مناسب را خصوصا برای مناطق شمالی و مرطوب کشور متذکر می شویم , جهت فهم بهتر اهمیت یک عایق رطوبتی نما مناسب , در ابتدای بحث , چند سوال بسیار مهم را که جواب آنها می تواند بسیاری از مشکلات ساختمانهای موجود را حل کند , طرح می نماییم .   1 – آیا عایق رطوبتی نمودن نماها در مناطق مرطوب با هر مصالحی مفید است ؟   2 – آیا رابطه ای بین عایق رطوبتی و حرارتی در مناطق...