×

جستجوی 'مهاربند CBF' 2 نتیجه داشت:

جستجو در دانش فنی


در طراحی گاست پلیت رعایت نکات زیر ضروری است: 1- اعضا باید به گونه ای به هم متصل شوند که مرکز ثقل نیروهای اعمالی به آن ها از یک نقطه بگذرد. 2- طراحی گاست پلیت لازم است به گونه ای انتخاب شود که فضای کافی برای طول جوش (در اتصالات جوشی) و یا جای مناسب برای سوراخ ها (برای اتصالات پیچی) در آن فراهم باشد. 3- در طراحی گاست پلیت، ضخامت گاست پلیت باید به گونه ای باشد که بتواند تنش های عمودی و...
به طور کلی بارهای وارده بر یک سازه، شامل بارهای ثقلی و جانبی می باشند که باید در یک مسیر مطمئن، به شالوده و در نهایت به زمین انتقال پیدا کنند. نمونه هایی از بارهای ثقلی و جانبی وارد بر سازه ها عبارتند از: بارهای ناشی از وزن اجزای سازه، کف سازی، وسایل و تاسیسات موجود و بارهای جانبی. بارهای ثقلی عمدتا به کف سازه وارد می شوند و سپس از طریق کف و تیرهای متصل به آن، به سمت ستون ها...