×

دکوراسیون چوبی طراحی و اجرا

دکوراسیون چوبی طراحی و اجرا


شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، و با اتکاء به تجربیات گذشته سعی در ارائه مشاوره فنی و حقوقی پروژه های ساختمانی براساس قوانین و مقررات و بخشنامه های سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی ایران را دارد. استقرار یک دفتر فنی قوی و متناسب با پروژه در واقع مهمترین ساختاری است که در موفقیت یک پروژه تعیین کننده خواهد بود. لذا شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور سعی در ایجاد ساختار مناسب از نظر گردش اطلاعات، مدیریت منابع، چیدمان و بکارگیری مناسب منابع انسانی و ... در دفاتر فنی پروژه ها دارد.
دانش فنی دکوراسیون چوبی طراحی و اجرامقالات دکوراسیون چوبی طراحی و اجراخدمات دکوراسیون چوبی طراحی و اجرا