×
  5881  

طراحی دیوار تری دی پنل

رفتار لرزه ای و ضوابط ویژه در برابر زلزله

 

بارگذاری لزره ای

بارگذاري لرزه ای در سامانه های پانلی مطابق مبحث ششم مقررات ملی سـاختمان بـا عنـوان " بارهـای وارد بـر سـاختمان" انجـام مي شود.

پارامترهای طراحی لزره ای


ضریب رفتار

ضريب رفتار سامانه های پانلی كامل برابر چهار و نيم فرض مي گردد.  

زمان تناوب

 زمان تناوب اصلي نوسان سامانه های پانلی كامل معادل 60% زمان تناوب تجربي به دست آمـده از سـاختمان هـايی كـه در آنهـا جداگرهای ميان قابی مانعی برای حركت قاب ايجاد مي نمايد، محاسبه می شود. ساير پارامترهای طراحی لرزه ای مطابق ضوابط مربوط به بارگذاری لرزه ای ساختمان های بتن آرمه متعارف محاسبه  می شوند. 


مشخصات مصالح

حداقل مقاومت مشخصه بتن پاشيده برای طراحی  لرزه ای بايد برابر 20 مگا پاسكال اختيار شود. ساير مشخصات مصالح در رفتار لرزه ای سازه های پانلي مطابق مشخصات مصالح در حالت معمولي در نظر گرفته  می شوند.  

کلاف بندی

در سامانه های پانلی به منظور تامين شكل پذيری و مقاومت در برابر نيروهای ناشي از زلزله، كلاف بندی قائم و افقي بتني به شرح زير مورد استفاده قرار  ميگيرد. 

کلاف قائم

براي تامين شكل پذيری لازم در سامانه های پانلی مقاوم در برابر زلزله بايد از كلاف قائم بتنی استفاده شود.  كلاف های قائم در گوشه های اصلي ساختمان، در طول ديوارها، لبه ديوارها و ترجيحاً در نقاط تقاطع ديوارها با فاصله محور تا محـور حداكثر 6 متر از يكديگر تعبيه  می شوند. حداقل ابعاد كلاف های قائم مستطيلي 150 ميليمتر مي باشد. ساير اشكال متعارف احتمالی بايد سطح مقطع معادل آن  را داشته باشند. در محل كلاف های قائم نبايد لايه عايق موجود باشد. حداقل قطر ميلگردهاي طولي كلاف قائم، برابر 8 ميليمتر است. ميلگردهاي طولي بايد حداقل 2 عدد و در كلاف های گوشه  حـداقل 3 عدد باشند. حداقلسطح مقطع ميلگردهای طولی كلاف قائم نبايد كمتر از يك درصد مقطع كلاف باشد. ميلگردهای طولی در كلاف قائم بايد با تامين طول گيرايی تا شالوده ادامه پيدا كنند. حداقل قطر ميلگرد مهاری (خاموت) در كلافهای قائم برابر 6 ميليمتر و نه كمتر از يك سوم قطر ميلگرد طولی كلاف مي باشد. حداكثر فاصله ميلگردهاي مهاري (خاموت) در كلافهای قائم برابر كمترين مقادير زير است: 
 12 برابر قطر كوچكترين ميلگرد طولی
36   برابر قطر ميلگرد مهاري
  كوچكترين بعد كلاف
250   ميليمتر 

به  جای كلاف های قائم بتنی مي توان از مقاطع فلزی گرم نورد شده شبيه قوطی با مشخصات فنی دست كم هـم ارز مقـاطع كـلاف بتنی ذكر شده و با تامين اتصالات لازم استفاده نمود.

کلاف افقی

 براي تامين يكپارچگی و انسجام سقف و انتقال نيروهای جانبی از ديافراگم به اعضای باربر جانبی لازم اسـت از كـلاف بنـدی افقـی بتنی استفاده شود. كلاف بندی افقی در بالای ديوارهای پانلی سازه ای با پهنای معادل عرض ديوار و ارتفاعی معادل ضخامت سقف ساخته مـي شـود، در محل كلاف افقی نبايد لايه عايق موجود باشد. لازم است ميلگردهاي افقي هم در بالا و هم در پايين كلاف افقي تعبيه شوند. حداقل درصد ميلگردهای بالا و پايين كلاف افقي هر كدام برابر 1.4/fy مقطع كلاف و حداقل سطح مقطع آن برابر 100  ميليمتر مربع  مي باشد. حداقل قطر ميلگردهای طولي كلاف افقی برابر 8 ميليمتر است. حداقل تعداد ميلگردهای طولی در كلاف افقی يكی در بـالا و يكـي در پايين كلاف است كه بايد به نحوی مناسب مهار جانبي شده باشند. كلاف هاي افقی بايد به نحوی مناسب در تمامي نقاط تقاطع به كلاف های قائم متصـل شـوند بـه گونـه ای كـه ميلگردهـای طـولي كلاف های افقي و قائم در تمامي طول محل تقاطع ادامه يافته و يا در انتها مهار شوند.  در مواردی كه كلاف های افقی به صورت نعل درگاهی عمل مينمايند اين كلاف ها بايد مشابه تيرهای بتن آرمه طراحی شوند.      

جزییات اتصالات سیستم پانلی


جزییات اتصال دیوار پانلی به شالوده

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال دو دیوار به همدیگر در امتداد هم بدون کلاف میانی

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال دو دیوار به همدیگر (اتصال گوشه)

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال سه دیوار به همدیگر (اتصال سپری)

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال یک دیوار به دیوار ممتد

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال چهار دیوار به یکدیگر (اتصال صلیبی)

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال دو دیوار به دیوار ممتد (اتصال صلیبی)

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات شبکه بندی اطراف بازشوهای کوچک دیوارهای پانلی

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات شبکه بندی اطراف بازشوهای متوسط دیوارهای پانلی

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات شبکه بندی اطراف بازشوهای بزرگ دیوارهای پانلی

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال دالهای سقف به همدیگر (در لبه های طولی)

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال دال سقف به دیوار خارجی ممتد (در لبه های عرضی)

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال دال سقف به دیوار خارجی ممتد (در لبه های طولی)

طراحی دیوار تری دی پنل


برش اتصال دودال سقف به طرفین دیوار دیوار داخلی ممتد (در لبه عرضی)

طراحی دیوار تری دی پنل


برش اتصال دودال سقف به طرفین دیوار دیوار داخلی ممتد (در لبه طولی)

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال دال سقف به بالای دیوار خارجی (در لبه عرضی)

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال دال سقف به بالای دیوار خارجی (در لبه طولی)

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال دو دال سقف به بالای دیوار داخلی (در لبه عرضی)

طراحی دیوار تری دی پنل


جزییات اتصال دو دال سقف به بالای دیوار داخلی (در لبه طولی)

طراحی دیوار تری دی پنلدانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ