×
  5686  

درس هایی از زلزله کرمانشاه

در روزهای اولیه پس از زلزله کرمانشاه، تیمی شامل متخصصان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، شامل آقای دکتر مرتضی بسطامی، دکتر حسینی هاشمی،..... به منطقه آسیب دیده رفته، المان های آسیب دیده را جدا نموده و به تهران منتقل کرده و در نمایشگاهی در پژوهشگاه علت خرابی المان ها را بررسی و گزارش کرده اند. در این قسمت به ارائه تصاویر از تحقیق آنها پرداخته شده است.
 
درس هایی از زلزله کرمانشاه
 
 اتصال آسیب دیده در زلزله
 
 عکسهای بالا نمومه برداشت شده ستون فلزی در سرپل ذهاب (ازگله) می باشد که به دلیل عدم اجرای صحیح جوشکاری و ایجاد اتصال نیمه صلب به جای اتصال مفصلی تیر به ستون به این شکل درآمده است.
درسهایی که از این عکس که مربوط به زلزله کرمانشاه است میگیریم اهمیت اجرای جوش صحیح و طراحی مناسب اتصال می باشد که به صورت تیر قوی ، ستون ضعیف اتصال طراحی نشود.
 

عکسهای بالا نمونه برداشت شده تیر اصلی در سیستم سقف طاق ضربی می باشد که از زلزله کرمانشاه منطقه سرپل ذهاب برداشت شده که به دلیل ضعف در جوشکاری دچار کمانش جانبی شده است.
در بالا نحوه اجرای صحیح این نوع اتصال را مشاهده می کنیم.


در عکسهای بالا صفحه ستون و مهار بند متصل به آن را که از منطقه سرپل ذهاب برداشت شده را میبینیم که پیچهای صفحه ستون بریده و صفحه ستون از روی پی جدا شده است.      نمونه بتنی بالا ، ستون کنج در مجاورت دیوار برشی در سرپل ذهاب منطقه اسلام آباد می باشد که به دلیل عدم پیوستگی دیواربرشی با المان مرزی ، بتن ریزی نامناسب ،کیفیت پایین بتن ، دانه بندی نامناسب و خاک دار بودن بتن به این شکل درآمد.
درسی که از این عکس که مربوط به زلزله کرمانشاه می باشد می توان گرفت اهمیت اجرای بسیار دقیق ستونهای متصل به دیوار برشی و خالص بودن بتن می باشد.نمونه ی بالا شن مصرفی در ساختمان های سرپل ذهاب - ازگله می باشد که از منطقه اسلام آباد برداشت شده است.
 

نمونه بالا مربوط به بتن یک ساختمان در سرپل ذهاب منطقه صحرا می باشد.

درسها و تجربیات زیادی از زلزله کرمانشاه با توجه به عکسهای بالا می توان به دست آورد که به کمک تیمی شامل متخصصان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، شامل آقای دکتر مرتضی بسطامی، دکتر حسینی هاشمی،..... گردآوری شده است.دانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ