×
  11111  

نکات مهم هنگام مدلسازی راه پله

پله ها برای تخلیه ساکنان پس از وقوع زلزله مورد نیاز بوده و حفظ عملکرد آنها پس از زلزله از اولویت بالایی برخوردار می باشد. پله ها به دو گروه پله هایی که جزئی از سازه اصلی ساختمان می باشد و پله های فرار که جزئی از سازه اصلی ساختمان نمی باشد تقسیم می شوند. در پله هایی که جزئی از سازه اصلی ساختمان می باشند، در صورت اتصال راه پله ها به قاب سازه ای باید اثر آن در باربری لرزه ای و نیروهایی که به تیر و ستون اطراف آن براثر این باربري وارد می شود لحاظ شود. در این حالت لازم است اجزای راه پله شامل شمشیری ها، دال بتنی پله و پاگردها مدل سازی شوند. در این خصوص لازم است یکبار سازه بدون لحاظ نمودن سختی اجزای پله، مدل و طراحی شود تا سیستم باربرجانبی سازه به تنهایی قادر به تحمل کل نیروی زلزله طرح باشد و یکبار هم با مدل کردن اجزاي پله و در نظر گرفتن تأثیر سختی آن، سازه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اجزای پله نیز تحت نیروهای ایجاد شده در آنها طراحی شوند. باید توجه شود در سازههای بتنی اجراي تیر و اتصال دال راه پله در تراز پاگرد میان طبقه باعث ایجاد ستون کوتاه در ستون های مجاور راه پله می شود. جهت جلوگیری از تشکیل ستون کوتاه می توان بجای اجراي تیر نیم طبقه، آن را در همان تراز طبقه اجرا نمود و بر روی آن دو ستونک اجرا کرد. سپس بر روی این ستونک ها تیری اجرا می شود که به ستون های اطراف متصل نبوده و انتهای آن با ستون های اطراف فاصله ای حداقل به اندازه 0.01 ارتفاع طبقه دارد. نهایتاً دال پله و پاگردها در تراز نیم طبقه به این تیر قرار گرفته بر روی ستونک ها متصل می شوند. لازم به ذکر است تیر نشیمن قرار گرفته در تراز طبقه که ستونک ها بر روی آن قرار دارند بایستی تحت پیچش ایجاد شده ناشی از بارهای ثقلی و لرزه اي طراحی شود. اعمال ضریب کاهش سختی پیچشی بر روی این تیر مجاز نیست. (مطابق شکل پایین)


جزییات راه پله

یک روش دیگر براي کاهش اندرکنش پله و سازه، جداسازي آن مطابق جزئیات ارائه شده در شکل های زیر در تراز پاگرد میان طبقه و تراز پاگرد پایین هر طبقه می باشد. براساس این جزئیات از ایجاد ستون کوتاه در ستون های مجاور راه پله و آسیب به دال راه پله به علت جذب نیروی جانبی توسط راه پله جلوگیري می شود(حداقل پهنا دستک بتنی برابر 20 سانتی متر می باشد). رمپ راه پله فقط در تراز پاگرد طبقه از طریق بالشتک فلزی بر روی دال پاگرد می نشیند و اتصال رمپ و دال پاگرد در تراز میان طبقه به صورت پیوسته اجرا می شود. این بالشتک های فلزی باید در داخل هسته بتنی مهار شده باشند. 


جزییات راه پله
جزییات راه پله
جزییات راه پله

جزییات راه پله
در پله های سبک، اتصالاتی با سوراخ های لوبیایی براي جداسازی پله از کف های متصل و جلوگیری از خرابی ناشی از گریز بین طبقه اي مفید می باشند.
تأمین خروجی های ایمن عاملی بسیار مهم براي ایمنی راه پله ها در برابر زلزله است. اگر نرده پله ها با مصالح ترد مانند مصالح بنایی غیرمسلح، سفال کاري مجوف و ... ساخته شده باشد، می بایست دارای درزهای اجرایی لازم بوده تا از آوار و خطرات ناشی از سقوط مصالح در پله ها جلوگیری شود. لوله ها، چراغ ها، چراغ های اضطراری یا کانال ها باید دارای مهاربند باشند تا از خطر سقوط و ایجاد آوار در پله ها جلوگیری شود.


برگرفته از پیوست 6 استاندارد 2800

 دانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ