×
  4257  

طراحی جوش

در طراحی سازه فولادی اقتصادی شدن طرح بسیار حائز اهمیت می باشد. جوش بیش از حد لازم، یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه جوشکاری است. تعیین اندازه صحیح جوش اولین گام در کسب جوش اقتصادی است. در اتصال تمام قدرت، از جوش شیاری با نفوذ کامل در تمام طول درز استفاده می شود. از آنجایی که جوش شیاری نفوذی اگر به طور سالم انجام شود، دارای مقاومتی برابر اتصال می باشد، بنابراین در این حالت نه احتیاج به محاسبه تنش در جوش است و نه به پیدا کردن اندازه جوش نیازی می باشد. در آیین نامه طراحی سازه های فولادی، سطح موثر گلوی جوش گوشه به صورت زیر تعریف می شود:

سطح موثر گلوی جوش گوشه

سطح موثر گلوی جوش گوشه  در طراحی سازه فولادی از موارد مهم می باشد. سطح موثر گلوی جوش گوشه برابر است با حاصل ضرب ارتفاع موثر گلو در طول موثر جوش، که ارتفاع موثر گلوی جوش برابر است با کوچکترین فاصله بین ریشه جوش تا سطح جوش. در طراحی جوش گوشه اندازه ساق جوش گوشه به وسیله بزرگترین مثلث قائم الزاویه که در داخل جوش محاط می شود، اندازه گیری می شود. طول موثر جوش یکی دیگر از پارامترهای طراحی جوش می باشد که در واقع طولی از جوش است که در سرتاسر آن، گلوی جوش کوچکتر از گلوی موثر نباشد. در طراحی جوش یکی از مسائل مهم اندازه حداقل و حداکثر ساق جوش می باشد که در مبحث 10 مقررات ملی ساختمان مقادیر آن ذکر شده است.دانش فنی مشابه


آزمایش های غیرمخرب جوش آزمایش های غیرمخرب جوش

در طراحی سازه فولادی  آگاهی از کلیه آزمایش های مرتبط با جوش امری ضروری است. چرا که طراحی سازه اگر به صورت فولادی باشد توجه به طراحی جوش و نکات آن بسیار حائز اهمیت می باشد.   بررسی با مواد نافذ (PT) بازرسی با مواد نافذ یکی از آزمایش های غیرمخرب برای محل یابی...

  5158  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ