×

مدلسازی سه بعدی BIM

  4788  
مدل سازی تاسیسات مکانیکی

نام کارفرما: مهندس نوشاد احمدی

محل پروژه: پردیس، فاز 2، محله 2

کاربری: مسکونی

متراژ: 500 متر مربع

وضعیت: طراحی

مدلسازی بیم (BIM) یا اطلاعات ساختمان شامل مدلسازی بخش های مختلف از جمله  معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی است.

مدلسازی بیم
مدلسازی BIm
مدلسازی ویلا BIM

ثبت سفارش طراحی آنلاین


مدلسازی بیم (BIM) یا اطلاعات ساختمان شامل مدلسازی بخش های مختلف از جمله  معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی است. یکی از مزایای مدلسازی به روش بیم (BIM) تشخیص تداخل بین اجزا و سیستم های مختلف و گزارش دهی از آنها می باشد. آز آنجا که مدلسازی به این روش در تمام مراحل ساخت به روزرسانی می شود، مدلی که به سرپرست کارگاه داده می شود در واقع همان نقشه های As Built خواهد بود.مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران در طراحی ویلای پردیس و پروژه مدلسازی BIM تجاری از مدلسازی به روش بیم (BIM) استفاده کرده اند. تصاویر ارائه شده مدلسازی تاسیسات مکانیکی پروژه می باشد.


مدلسازی بیم
مدلسازی BIm
مدلسازی ویلا BIM

پروژه های مشابه