طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
  2312  

طراحی معماری و سازه تابلو فرودگاه امام خمینی ره

تابلو تبلیغاتی


مشخصات پروژه طراحی معماری و سازه تابلو فرودگاه امام خمینی ره

نام پروژه: طراحی معماری و سازه تابلو فرودگاه امام خمینی ره

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

تیم طراحی: دکتر سرور و همکاران

محل پروژه: فرودگاه بین المللی امام خمینی

کاربری: عمومی

متراژ: دهانه 60-80 متر

وضعیت: در حال طراحی

طراحی تابلو تبلیغاتی
طراحی معماری و طراحی سازه تابلو فرودگاه بین المللی امام خمینی و همچینن اجرای تابلو تبلیغاتی، در تاریخ 98/07/20، توسط تیم دکتر سرور و همکاران شروع به طراحی گردید. پس از بازدید توسط تیم طراحی، برداشت از وضع موجود و جلساتی با کارفرمایان محترم، چند واریانت توسط تیم سازه و معماری به کارفرما ارائه گردید.


طراحی تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی تابلو تبلیغاتی
طراحی تابلو تبلیغاتی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ