×

عایق رطوبتی نما

  5056  

نام کارفرما: به شرح متن


عایق رطوبتی نما

یکی از مشکلات عایق رطوبتی نما، خصوصا در شمال کشور عایق نمودن نما در مناطق مرطوب، با مصالح مرسوم می باشد، د راینجا بر آن شدیم که عایق رطوبتی نما مناسب با تکنولوژی به روز را برای این مناطق و تاثیر یک عایق رطوبتی خوب در نما را در افزایش مقاومت حرارتی دیوارهای ساختمانها در قسمت دانش فنی، توضیح دهیم.

قم، زمان اجرا: 1387ونوش، زمان اجرا: تابستان 95
ونوش، زمان اجرا: تابستان 95


عایق رطوبتی نما


عایق رطوبتی نما
دانشگاه سمنان , تابستان 95
ثبت سفارش طراحی آنلاین
پروژه های مشابه