×

نصب آسانسور در ساختمان

  6594  
محافظ آسانسور در کف اجرای آسانسور در شهرک راه آهن 1 آسانسور در ساختمان 5 طبقه آسانسور در شهرک راه آهن آسانسور شهرک راه آهن از بالا آسانسور شهرک راه آهن 2 آسانسور و حفاظ تابلو برق آسانسور

نام کارفرما: به شرح متن

محل پروژه: شهرک راه آهن

کاربری: مسکونی

متراژ:  به شرح متن

وضعیت: اتمام


اجرا و نصب آسانسور در شهرک راه آهن


اجرای آسانسور در شهرک راه آهن

تصاویر از نصب آسانسور


اجرای آسانسور در شهرک راه آهن

تصاویر از نصب آسانسور

اجرای آسانسور در شهرک راه آهن


اجرای آسانسور در شهرک راه آهن


اجرای آسانسور در شهرک راه آهن

اجرای آسانسور در شهرک راه آهن

تصاویر از نصب آسانسور

اجرای آسانسور در شهرک راه آهن

اجرای آسانسور در شهرک راه آهن


اجرای آسانسور در شهرک راه آهن


اجرای آسانسور در شهرک راه آهن

ثبت سفارش طراحی آنلاینپروژه های مشابه