5334  

طراحی سازه کابلی

طراحی سازه کابلی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
1- سازه های متکی به کابل suport cable seystem
2- سازه های معلق suspended cable system
اگر در طراحی سازه کابلی، از سیستم شبکه کابلی استفاده شود، بواسطه بوجود آمدن درجات نامعین بیشتر محاسبات از پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند. تحلیل طراحی سازه های کابلی مستلزم تحلیل غیر خطی هندسی بواسطه حضور کابل است، زیرا هندسه کابل تحت بارهای وارده تغییر کرده و توزیع نیروهای نیز تغییر خواهند کرد، در صورتیکه یک قاب تحت بارگذاری هندسه اش تغییر نمی کند که تاثیر در توزیع نیروها بگذارد. (تغییر شکل های بزرگ مورد نظر است)
طراحی مانژ شید اسب کیان در دسته ی دوم این گروه جای می گیرد.

 


خدمات مشابه