×
  4632  

طراحی سازه معمارانه

طراحی معماری می بایست دو نکته مهم فرم و عملکرد و طراحی سازه باید دو امر مهم مقاومت و بهینه بودن نسب بار به مقاومت را تامین کند. در طراحی تعاملی معماری و سازه و یا طراحی سازه معمارانه باید رعایت این چهار قید به کمال برسد.
در طراحی معماری هدف از تامین فرم، همان ظاهری زیبا است که شاید بیشتر تابع سلیقه کارفرما باشد و مهندسین مشاور هرچه بیشتر بتوان سلیقه های کارفرما را درک کند بهتر می تواند فرم مورد نظر او را طراحی نماید.
نکته دوم مهم گفته شده در طراحی معماری تامین عملکرد و یا نیازهای فیزیکی است که کافرم از بنای مورد نظرش دارد بدون در نظر گرفتن فرم. می توان گفت بناهایی که از عملکرد ساختار اصلیشان بدست امده اند، تاثیرگذاری بیشتری داشته اند. 
در طراحی سازه مقاومت و بهینه بودن به صورت ذیل می تواند تعریف شود:
1- مقاومت در برابر بارهای در نظرگرفته در طراحی شامل بارهای ثقلی مانند بارهای مرده، زنده، برف و باران و بارهای جانبی مانند باد، زلزله، فشار خاک و سیال

2- بهینه سازی سازه از نظر اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده برای مصالح


خدمات مشابه