×
  4591  

طراحی سازه خاص

طراحی سازه های خاص، احتیاج به درک رفتار سازه با استفاده از مبانی تحلیل سازه و مقاومت مصالح دارد. در طراحی اینگونه سازه ها، نمی توان تنهای به خروجی های نرم افزار اکتفا نمود و یک فضاوت مهندسی قوی جهت ارائه  نقشه های نهای فاز دو دارد. پروژه های معماری های سازه ای Architectural Structrue و سازه های معمارانه Structural architecture  معمولا در این دسته بندی قرار می گیرند و معماری های به روز دنیا نیز در این طیف طراحی ها می باشند. این مهندسین مشاور دغدغه  طراحی سازه های خاص را با در نظر گرفتن تعاملات معماری و سازه به عنوان حل یک چلنج زیبایی معماری و سازه دارد.
 


خدمات مشابه