×

جستجوی 'تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات' 1 نتیجه داشت:
جستجو در خدمات

مشاوره فنی حقوقی لایحه تاخیرات مشکلات موجود در طول اجرای پروژه‌های پیمانکاری و بخصوص طرح‌های عمرانی، چالش‌های اساسی در پیشرفت پروژه به وجود می‌آورد که با توجه به ماهیت پروژه و نوع قرارداد اثرات متفاوتی را بر طول مدت پیمان خواهد گذاشت. این تبعات می‌تواند ناشی از موارد فنی، مالی، فورس ماژور، شرایط جوی و... باشد که می‌توان با انجام مکاتبات مناسب در طول مدت پیمان؛ اسناد قانونی لازم، جهت ارائه لایحه تاخیرات و مجاز نمودن تاخیرات احتمالی تهیه گردد. مهندسین مشاور دکتر...