×

جستجوی 'مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست' 1 نتیجه داشت:جستجو در مقالات


HSE: اصول واحدی که صنایع گوناگون برای رسیدن به نقطه مشترکی در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای مدیریت در این قسمت ها وضع نمودند. HSE: بهداشت، ایمنی و محیط زیست بهداشت (: (Health برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی واجتماعی. ایمنی(Safety): پیشگیری و کنترل حوادث، درجه رهایی از خطرو درامان بودن از ریسک آن. محیط زیست ((Environment: کنترل آلودگی های زیست محیطی از قبیل آلودگی های هوا، آب، خاک وغیره. اهمیت شناختHSE در ابعاد قانونی، اقتصادی، اجتماعی، انسانی، اخلاقی وزیست محیطی یک ضرورت است. راهنمایی: ،راهنما...