×
  6601  

HSE در کارگاه

HSE: اصول واحدی که صنایع گوناگون برای رسیدن به نقطه مشترکی در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای مدیریت در این قسمت ها وضع نمودند.
HSE: بهداشت، ایمنی و محیط زیست
بهداشت (: (Health برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی واجتماعی.
ایمنی(Safety): پیشگیری و کنترل حوادث، درجه رهایی از خطرو درامان بودن از ریسک آن.
محیط زیست ((Environment: کنترل آلودگی های زیست محیطی از قبیل آلودگی های هوا، آب، خاک وغیره.
اهمیت شناختHSE در ابعاد قانونی، اقتصادی، اجتماعی، انسانی، اخلاقی وزیست محیطی یک ضرورت است.

سلامتی و ایمنی در کارگاه ها
بهداشت ایمنی در کارگاه
بهداشت ایمنی در کارگاه
سلامتی ایمنی محیط زیست در کارگاه
اچ اس ئی در کارگاه
سلامتی ایمنی محیط زیست در کارگاه
سلامتی ایمنی محیط زیست در کارگاه
سلامتی ایمنی محیط زیست در کارگاه
راهنمایی:
،راهنما واطلاعات برای حفظ سلامت مردم در محل کار استفاده و کنترل مواد خطرناک برای سلامتی
مسئولیت کارفرمایان:
محافظت از کارکنان در کارگاه
درخواست، اطلاع یا گزارش:
درخواست فرم گزارش در محل کار بر اساس پیشرفت مرحله به مرحله کار
 مدیریت ریسک:
  اقدامات عملی برای محافظت از مردمخطرات را بشناسید و قصد داشته باشید از آنها اجتناب کنید یا آنها را کنترل کنید.
ساخت و ساز:
     ایمنی سایت، کار در ارتفاع، داربست و مدیریت ساخت و ساز ساختمان
ریدر:
  برخی از حوادث ناشی از حوادث محل کار، بیماری ها و یا تقریبا ناهنجاری هاباید گزارش شوند.
قانون:
 قانون سلامت و ایمنی در محل کار

سلامتی ایمنی محیط زیست در کارگاه
سلامتی ایمنی محیط زیست در کارگاه
سلامتی ایمنی محیط زیست در کارگاهسلامتی ایمنی محیط زیست در کارگاه
سلامتی ایمنی محیط زیست در کارگاه
سلامتی ایمنی محیط زیست در کارگاه
اچ اس ئی در کارگاه
بهداشت Health:
بهداشت همان داشتن علم و پیشگیری از بیماری ها، حفظ وارتقاء سلامتی است. سلامتی، تنها نبودن بیماری نیست، بلکه سلامتی عبارتست از برخورداری از آسایش کامل  جسمی، روانی،  اجتماعی ومعنوی می باشد.
سلامت جسمی داشتن ظاهر خوب، وزن مناسب، اشتهای کافی، خواب راحت، اندام مناسب   حرکات بدنی هماهنگ و... می باشد و در نهایت مدیریت ومهندسی سلامت وتغذیه است. سلامت روانی داشتن سازگاری فرد با خودش ودیگران، قضاوت نسبتا صحیح در برخورد بامسائل است. داشتن روحیه انتقاد پذیری داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکلات و... می باشد.
موضوعات بهداشتی وشاخه های بهداشت مورد توجه  HSEدر محیط کار:
بهداشت فردی
بهداشت محیط
بهداشت حرفه

اچ اس ئی در کارگاه
اچ اس ئی در کارگاه
اچ اس ئی در کارگاه
اچ اس ئی در کارگاه
اچ اس ئی در کارگاه
اچ اس ئی در کارگاه
اچ اس ئی در کارگاه
اچ اس ئی در کارگاه
ایمنی safty
ایمنی یعنی میزان رهایی ازخطر و امن بودن از ریسک خطر می باشد. خطرعبارتست از موقعیت یا شرایط بالقوه بوجود آمدن آسیب های جانی، مالی، زیست محیطی، اعتباری ویا ترکیبی از آنها می باشد. عبارتند از آسیب به محیط زیست، صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات ودارایی ها، ازبین بردن مواد، خدشه دار شدن اعتبار می باشد. ریسک Rick عبارت است از ترکیب احتمال، وقوع و پیامدهای ناشی از یک حادثه
حادثه  Accident: رویداد ناخواسته ای که منجر به مرگ، بیماری، صدمه جانی، زیست محیطی، اعتباری و یا ترکیبی از آنها گردد.

سلامتی و ایمنی در کارگاه ها
سلامتی و ایمنی در کارگاه ها
سلامتی و ایمنی در کارگاه ها
سلامتی و ایمنی در کارگاه ها

محیط زیست Environment:
محیط زیست، محیطی می باشد که در آن زندگی می کنیم ومجموعه ای از موجودات جاندارزمین، پوسته هوا، خاک و انرژی است که در ارتباط تنگاتنگ می باشند.
بطور کلی محیط زیست به سه دسته تقسیم میشود:
محیط طبیعی
محیط انسان ساخت (مصنوعی)
محیط اجتماعی

سلامتی و ایمنی در کارگاه ها
سلامتی و ایمنی در کارگاه ها
سلامتی و ایمنی در کارگاه ها
سلامتی و ایمنی در کارگاه ها
سلامتی و ایمنی در کارگاه ها
اچ اس ای
اچ اس ای
اچ اس ای

 برگرفته از کلاس HSE دکتر انواری، 1397
 


مقالات مشابه