×

جستجوی 'مهندسین مشاور فنی حقوقی' 1 نتیجه داشت:
جستجو در خدمات

مشاور فـنـی  حـقـوقـی شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، و با اتکاء به تجربیات گذشته سعی در ارائه مشاوره فنی و حقوقی پروژه های ساختمانی براساس قوانین و مقررات و بخشنامه های سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی ایران را دارد.   استقرار یک دفتر فنی قوی و متناسب با پروژه در واقع مهمترین ساختاری است که در موفقیت یک پروژه تعیین کننده خواهد بود. لذا شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور سعی در ایجاد ساختار مناسب...