1953  

طر احی معماری و سازه مانژ، فینال آسیا

سایت مسابقه معماری 2a و اعلام نمره 19 و ریز نمرات سه داور ( کد 2288 )
مسابقات معماریمسابقات معماری
طراحی-مانژ-معماری
طراحی تعاملی معماری و سازه مانژ سوارکاری شید اسب کیان، به مرحله فینال مسابقات 2a آسیا راه یافت.


مقالات مشابه