×
  3263  

پاسخ تلاطم تحت اثر زلزله در مخزن ذخیره سیال با سقف شناور تک لایه

در این مقاله یک روش تحلیلی صریح برای مسئله تلاطم (اسلاشینگ) در مخازن استوانه ای با سقف شناور ساده یک لایه همراه با پانتون، تحت تحریک لرزه ای ارائه شده است. سقف شناور از یک عرشه داخلی (که در مدل ها به صورت یک صفحه الاستیک ایزوتروپیک با ضخامت و جرم یکنواخت در نظر گرفته شده اند) و یک پانتون خارچی ( که در مدل ها به صورت  یک تیر منحنی الاستیک در نظر گرفته شده اند) تشکیل شده است. محتویات مخزن غیر لزج inviscid ، غیر چرخشی irrotational و تراکم ناپذیر incompressible در نظر گرفته شده است. با بسط پاسخ سقف شناور به مودهای ارتعاش آزاد در هوا و استفاده از  تکنیک بسط بسل- فوریه Fourier-Bessel expansion technique در مختصات استوانه ای پاسخ در قالب صریح، بدست آمده است که در تطابق کامل با چهارچوب تئوری پتانسیل خطی می باشد. جهت بررسی تاثیر نوع سقف (ساده تک لایه یا دولایه) و سختی سقف شناور بر روی پاسخ تلاطم Sloshing response نتایج عددی ارائه شده اند.


مقالات مشابه