×
  2198  

طراحی ساختمان بلند

ساختمان بلند از ابتدای شکل گیری تمدن های بشری تا کنون، همواره توجه انسان ها و جوامع را به خود معطوف داشته است. وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و تحولاتی که در پی آن در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی حادث شد، تغییرات اساسی در روش زندگی مردم را به دنبال داشت و متعاقب آن، این تحولات سبب ایجاد شهرهای جدید و گسترش سریع بسیاری از شهرهای موجود شد و به دنبال آن بهره گیری از ساختمان های بلند با شیوه امروزی به عنوان یکی از راه حل های توسعه شهری مورد استفاده قرار گرفت. هرچند در بسیاری از موارد، بلند مرتبه سازی فاقد مبانی نظری اصیل از دیدگاه طراحی معماری، شهرسازی و طراحی سازه مورد انتقاد شدید قرار گرفته، اما همواره این ساختمان ها بر اساس ضرورت های موجود در جوامع، حضور دائمی خود را به اثبات رسانده و بر عرصه فعالیت خود نیز افزوده اند. در قرن بیستم میلادی نیز مسائلی ار قبیل افزایش جمعیت، نیاز به اسکان بیشتر در شهرها، ضرورت استفاده بیشتر از زمین در مراکز پرتراکم شهرها، ضرورت بازسازی و نوسازی در مناطق شهری، تقاضای مردم برای سکونت و یا کار در مراکز شهرها و ضرورت کاهش هزینه های ناشی از گسترش افقی شهرها، جز عواملی بوده که ساخت ساختمان های بلند را به عنوان یک ضرورت در شهرهای بزرگ جهان مطرح کرد. احداث ساختمان های بلند با شیوه امروزی ابتدا در شهرهای برزگ آمریکا و سپس اروپا آغاز شد و پس از گذشت چند دهه در کشورهای در حال توسعه نیز متداول گردید. بلند مرتبه سازی و احداث ساختمان های بلند در فضای شهری، به خصوص در شهرهای بزرگ، با وجود مسائل و مشکلاتی که به همراه خود دارند، امروزه به عنوان نیازی جدی و راه حلی برای کاستن و به حداقل رساندن بسیاری از مسائل شهرسازی و افزایش سطح زیربنای مورد بهره برداری و در نتیجه حرکت در راستای پاسخگویی به رشد روزافزون جمعیت و مسائل مرتبط با آن خودنمایی می کند.


مقالات مشابه