×
  4795  

کاهش تلاطم در مخازن استوانه ای دارای سقف شناور با استفاده از جاذب های انرژی

Reduction of seismic sloshing in floating roof liquid storage tanks by using a Suspended Annular Baffle (SAB)


تلاطم  (sloshing)به مفهوم نوسان مايع در اثر ايجاد تحريک­هايي از قبيل جابجايي ناگهاني و اعمال شتاب مي­باشد که در اثر اين نوسان، نيروها و گشتاورهايي به ظرف محتوي آن و يا سازه­ هاي داخل مايع اعمال مي­گردد. تلاطم سبب بروز خرابي در مخازن هنگام وقوع زلزله مي باشد. جهت کنترل پديده تلاطم روش هاي مختلفي ارائه شده است که عمده آن استفاده از ديواره هاي ميراکننده (baffles) مي باشد. مخازن داراي سقف هاي شناور تک لايه در چند زلزله بزرگ اخير، خسارت هاي مالي قابل توجهي داشته اند و اين در حالي است که تعداد زيادي از مخازن نفتي واقع در کشور(تنها حدود 40 عدد در جزيره خارگ) و ساير مناطق جهان داراي سقف هاي شناور تک لايه هستند(مخازن یک ملیون بشکه ای با ابعاد تقریبی: قطر 100 متر و ارتفاع 20 متر). با توجه به احتمال بالاي آتش­سوزي در اين مخازن و غرق شدن سقف ها در زلزله هاي گذشته، بررسي رفتار اين مخازن از لحاظ استراتژيک و اقتصادي حائز اهميت مي باشد. علاوه براین، اکثر مخازن موجود در کشور قديمي مي باشند و از آغاز بهره برداري از اين مخازن بعضاً بيش از 50 سال ميگذرد. در آيين نامهAPI650 2013  ذکر شده است که موارد طراحی لرزه ای مربوط به مخازن با سقف شناور فراتر از اهداف آن می باشد. بنابر مطالب مطرح شده و اهمیت مطالعه بر روي کنترل رفتار لرزه­اي سقف شناور، هدف اصلي اين پروژه ارائه روشي نوين جهت کنترل رفتار لرزه اي سقف شناور و جلوگيري از غرق شدن یا آتش گرفتن آن مي باشد. در اين روش با  استفاده از ميرايي ذاتي سيال و به کارگيري تيغه هاي افقي مدور آويخته از سقف مخزن که در بخش ثابت (Impulsive) سيال قرار مي گيرند، سعي بر آن است که بتوان دامنه حرکت سقف شناور را با استفاده از ميرايي حرکت تیغه آویخته در سیال، کنترل نمود.

طراحی مخزن آب یا نفت


متن مقاله مستخرج از این پژوهش در ژورنال ISI 
 
Journal of Fluids and Structures

از مجمومه ژورنال های elsevier با impact factor =1.709 به در may 2017 به چاپ می رسد.

متن مقاله و چکیده گرافیکی  مربوط به که در آدرس زیر می توانید آن را بیابید.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889974616303863

آزمایش های انجام شده در این پژوهش در پژوهشگاه بین الملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله صورت گرفته است.


ویدئوی خلاصه مربوط به مقاله فوق:

مقاله مربوط به مقاله فوق را می توانید از این لینک دریافت نمایید.
You can download the related article from Here


مقالات مشابه