×
  3177  

استفاده از جفت غلتک های متعامد بر بستر مقعر (کاو) مطالعات تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی

این مقاله با عنوان

Using orthogonal pairs of rollers on concave beds (OPRCB) analytical, experimental and numerical studies of OPRCB isolators
که یکی از مقاله های مدیرعامل مهنسدین مشاور سرور و همکاران و آقای دکتر محمود حسینی است به طراحی سازه با استفاده از جداسازهای لرزه ای که یکی از راه های اصلی مقابله با نیروهای ناشی از زلزله است، می پردازد. در کشور لرزه خیز ما که باید منظر شتاب هایی نزدیک به 0.5 برابر شتاب ثقل در تهران باشیم، یک راه حل اصلی حذف نیروهای زلزله با استفاده از جداسازهای لرزه ای است به نحوی که مقاومت برشی در پایه سازه حذف شده و ارتعاشات زمین به داخل سازه منتقل نمی شود. مانند یک کشتی که بر روی دریا می باشد و به دلیل آنکه آب نمی تواند مقاومت برشی داشته باشد، ارتعاشی جانبی به داخل کشتی که بر روی آب شناور است منتقل نمی شود.
جهت دریافت مقاله می توانید بر روی همین گزینه کلیک نمایید.
You can download the related article from Here


مقالات مشابه