طراحی نورپردازی در معماری

طراحی نورپردازی

https://www.soroorstudio.com/cat/lighting-design-in-architecture/26

می توان گفت هنگام شب، رکن اصلی طراحی معماری، نورپردازی در طراحی داخلی و خارجی و محوطه ساختمان می باشد.مقالات طراحی نورپردازی در معماری
خدمات طراحی نورپردازی در معماری