×
  3965  

جابجایی پله قدیمی

جابجایی پله قدیمی با توجه به افزایش هزینه ساخت طراحی و اجرای پله فلزی جدید در خانه های ویلایی، یکی از روش های مقرون به صرفه نسبت به طراحی پله جدید می باشد.
در یک پروژه بازسازی ساختمان، دستگاه پله اصلی نیاز به تعویض داشت و که با توجه به محدود بودن فضای خاور جهت انتقال پله قدیمی، محل برش دستگاه پله با توجه به شکل زیر تقسیم بندی گردید. پله ها به 9 بخش دسته بندی شدند.

 برش پله های فلزی
 
 برش پله های فلزیمحل برش برخی از قسمت های پله قدیمی

برش های پله
پله های خورد شده 

با درخواست کارفرما جهت قرار گیری  پله در حیاط با استفاده از دستگاه پله قدیمی برش زده شده وعدم طراحی پله جدید، با همخوانی پله های برش یافته و انطباق آن با فضای موجود پله ها خرد گردید.

فضای حیاط
 
فضای حیاطمحل مورد نظر جهت قرار گیری دستگاه پله از حیاط به بالکن

 ابتدا با بررسی کامل با استفاده از مترلیزری اندازه گیری دقیق صورت گرفت .
اندازه گیریاندازه فضای موجود


از مهم ترین چالش های موجود ثابت بودن شیب (19به 34) بود، که در میزان پیشروی ما به درخت موثر بود وهمینطور اشغال شدن کمتر فضای حیاط از دیگر چالش های این کار بود.
باتوجه به فرورفتگی دیوار در قسمت راست دیوار، قسمت تداخل یافته پله قدیمی که از کف پله 9 به بعد بود،مشخص گردید.

عرض این قسمت ها از سمت دیوار نیاز به کاهش داشت که باتوجه به شیشه ای بودن کف پله، تنها امکان برش آن در قسمت کناری شمشیری بود.
با توجه به جابجایی پله قدیمی امکان کاهش طول پله ها نبود و این امر باتوجه به وجود درخت در مسیر پله چالش ایجاد می کرد.

برای حل این چالش با استفاده از نرم افزار رویت، وضعیت موجود مدلسازی گردید و پاگرد پس از پله یازدهم قرار گرفت تا طول انتهایی دستگاه پله  قبل از رسیدن به درخت اتمام شود.
ازطرفی در این فاصله، فضای کمتری از حیاط را اشغال کند. 
پس از چند مرحله ازبیلت کردن در نقشه به طرح نهایی رسیدیم هرچند پیمانکار به نقشه بی توجه بود اما با نظارت مجری تا حدودی رعایت شد.

نقشه جابجایی پله قدیمی


نقشه جابجایی پله قدیمی
مدلسازی پله قدیمی با توجه به شرایط موجود

جهت جابجایی پله قدیمی ابتدا هنگام باز کردن پله به دلیل وزن زیاد پله، جابجایی باید طوری انجام می شد که امکان بلند کردن آن فراهم شود.
ابتدا شش کف پله جدا گردید که متوجه شدیم 
به دلیل وزن آهن و شیشه ای که روی آن بود، جابجایی آن دشوار خواهد بود که با آزمون و خطا متوجه شدیم که با جداکردن هر دو کف پله امکان انتقال راحتتر می باشد. 
تنها پله های قسمت پایین به دلیل حمل راحتتر بصورت کامل با قرار دادن داربست هل داده شد و در محل قرار گرفته شد.
همچنین برای بلند کردن و استقرار پله به دلیل وزن زیاد آن، نیاز به نفرات زیادی جهت جابجایی بود.
 
جابجایی پله قدیمی
استقرار پله قدیمی

اتصال نرده در رسیدن به بالکن نیز دارای چالش بود که دو نرده به هم برسند و باهم همباد گردند.

نرده بالکن

نرده بالکن
بررسی اتصال نرده بالکن

از سایر نکات حائض اهمیت توجه به عدم ارتعاش پله بود که با قرار دادن قوطی و فونداسیون و صفحه ستون اینکار انجام شد.

ستون دستگاه پله
 اتصال ستون به فونداسیون
 
ازدیگر چاش های موجود با توجه به برش های پله شمشیری لبه های پله به هم نمی خورد.و در صورت رسیدن لبه های پله به کنار هم، شمشیری ها به هم متصل نمی شد. که اولویت با حالتی بود که رویت می شود.
قسمت پله آخر حتما باید با کف تمام شده همخوان باشد و با توجه به قرار گرفتن پله در کنار دیوار همسایه، آن قسمت فاقد نرده و صرفا سمت حیاط دارای نرده بود.

 
پله انتقال داده شده
 
پله قدیمی انتقال داده شدهپله نهایی انتقال داده شده

پله قدیمی انتقال داده شدهمدل شبیه سازی شده 

 

 دانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ