×
  25321  

طراحی و اجرای پله فلزی

طراحی و اجرای پله فلزی یکی از مهم ترین بخش های اجرایی دریک پروژه می باشد.
دراین مقاله که مربوط به یکی از پروژه های طراحی راه پله می باشد، ابتدا به بررسی نکات وچالش های طراحی پله فلزی می پردازیم و پس از آن به بررسی نکات اجرا پله فلزی خواهیم پرداخت.
پارامترهای پله شامل سه بخش زیر می باشد که در تصویر مشخص گردیده است:
1. طول پله
2. ارتفاع پله
3. عرض پله

طراحی و اجرای پله فلزی

 پارامتر های پله

 
از مهم ترین پارامترهای طراحی و اجرای پله فلزی محاسبه تعداد کف پله ها براساس کد های ارتفاعی می باشد.
نحوه محاسبه به این صورت می باشد که ارتفاع حاصل را برتعداد کف پله تقسیم می نماییم تا ارتفاع کف تا کف پله تعیین شود.
برای مثال، طبق تصویرزیربا داشتن کد ارتفاعی برداشت شده وتعیین ارتفاع پله، تعداد کف پله های ما مشخص می گردد.
همچنین برای داشتن دقیق تعداد کف پله ها با تقسیم تعداد آنها را ارتفاع فاصله کف تا کف را بدست آورد.

 
310.5/18.5=17   : تعداد کف پله
طراحی واجرا پله فلزی برش

محاسبه تعداد کف پله

 
برای طراحی و اجرا پله فلزی، نیاز به رعایت نکات آیین نامه ای مبحث سوم و چهارم مقررات ملی می باشد که برخی از بندهای آیین نامه به شرح زیر می باشد:
حداقل عرض مفید راه پله  ۱۱۰ سانتی متر می باشد، مگر آنکه کاربری راه پله برای تعداد کمتر از ۵۰ نفر باشد ،که در آن صورت عرض مفید می تواند به حداقل ۹۰ سانتی متر کاهش داده شود.                                                                 
 همچنین هر راه پله باید دست کم ۲۰۵ سانتی متر تا سقف بالای خود ارتفاع داشته باشد.

 دراجرا پله بهتراست که تعداد زیادی پله پشت سرهم قرارنگیرد، استفاده از تعداد زیاد پله پشت سرهم ، به خصوص در هنگام پایین آمدن سبب حس ناخوشایند در فرد میگردد و همینطور برای سالمندان و معلولان بهتراست تعداد پله حداکثر به 10 الی 12 پله محدود باشد و پس از آن پاگرد قرار گیرد.
(نکات طراحی پله فلزی)


جدول استاندارد پله فلزی


استاندار ابعاد کف پله

 
از نکات مهم دیگر در طراحی  و اجرای پله فلزی این است که باید به گونه ای باشد که آخرین کف پله موجود قبل ازرسیدن به طبقه جدید تمام شود و وارد کف سازی طبقه نگردد.
برای پیشگیری از مشکلات مربوطه و تداخلات، ابتدا با ساخت یک مدل رویت از پله، اقدام به رفع هرگونه تناقضات بین کارفرما و مجری گردید.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، برای اجرا پله فلزی از پروفیل تک لبه موسوم به پروفیل509 استفاده گردیده شد و مدل اولیه بیم با ابعاد دقیق با مجری به اشتراک گذاشته شد و بررسی آن پرداخته شد.
طراحی و اجرا پله فلزی ابعاد پروفیل

 
مدلسازی نمونه پله در رویت
 

پس از این مرحله ،با توجه به فضای موجود باید عرض کف پله به گونه ای محاسبه گردد تا از تداخلات موجود در فضا جلوگیری گردد.  اینکار سبب می شود که در زمان اجرا پله فلزی،پله ها با آسانسور یا دیوار تداخل پیدا نکنند.
در این پروژه باتوجه به قرار گیری آسانسور، ابتدا فضای مورد نیاز، برای قرارگیری آن در نظر گرفته شد و سپس با فضای باقی مانده عرض کف پله محاسبه گردید.
در پروژه اجرایی که مورد بررسی قرار گرفته شده، بجای استفاده از پاگرد مربع شکل از پاگرد مثلثی استفاده گردیده که علاوه بر جذاب شدن طرح در قسمت پاگرد ها پروفیل مصرفی پله نیز نصف میگردد. یکی از چالش هایی که در مدلسازی پله فلزی ممکن است ایجاد شود، همباد نشدن عرض پله با پاگرد و همچنین هم راستا نشدن وتر در قسمت پاگرد می باشد.
طراحی و اجرا پله فلزی


همباد نشدن پاگرد
 

برای حل این مشکل باید طبق تصویر زیر باید اضلاع پاگرد در هرطرف با کف پله موجود هم راستا گردد.

طراحی و اجرای پله فلزی(همباد کردن پاگرد ها)


همباد کردن پاگرد
 

سپس کف پله به پاگرد متصل شود توجه شود که پس از اصلاحات ، طول کف پله در  قسمت متصل شده به پاگرد با سایرکف پله ها جمع و میانگین طول کف پله جدید لحاظ گردد.


طراحی و اجرای پله فلزی(یکسان سازی عرض کف پله ایجاد شده)


 یکسان سازی عرض کف پله


از نکات مهم دیگر که در نقشه فاز دو اجرا پله فلزی، به شرح زیر می باشد:
شیب شمشیری در نقشه های اجرایی نباید شیب بصورت درجه به مجری داده داده شود و شیب به نسبت مشخص گردد،همچنین در شیت های اجرایی پله ، باید اندازه ها و کد های ارتفاعی بصورت دقیق قرار بگیرد.
در این پروژه باتوجه به اینکه دو ستون از قبل وجود داشت برای مهار قسمت انتهایی شمشیری پله در طبقه همکف، از آن کمک گرفتیم و روش اتصال با توجه به تصویر زیر به این صورت بود که در نرم افزار رویت، شمشیری را امتداد دادیم و از کناره ستون دو قوطی متصل می کنیم تا محل تماس سطح قوطی با انتهای شمشیری مشخص گردد و قسمت اضافی آن بریده می شود.         
 سپس با مشخص کردن فاصله قوطی از کف درکارگاه می توان این اتصال را ایجاد نمود.

طراحی و اجرای پله فلزی(قوطی اتصال تیر به ستون)

 
اتصال شمشیری


در اتصال به این روش نیاز به طراحی بیس پلیت برای شمشیری نمی باشد، نکته مهم دیگر که در طراحی پله فلزی در قسمت شمشیری ها لحاظ گردیده، محل قرار گیری دو شمشیری در عرض پله بود که باتوجه به لنگر خمش ، به فاصله  ¼  از هر طرف قرار گرفته اند.

طراحی واجرای پله شمشیری (مقطع)
طراحی واجرای  شمشیری پله
طراحی واجرای پله (دیتیل جزییات)

انواع پله فلزی

طراحی پله فلزی گرد

طراحی واجرای پله فلزی گرد
طراحی واجرای پله گرد فلزی
طراحی سه بعدی پله فلزی گرد
طراحی واجرای پله فلزی گرد
طراحی واجرای پله فلزی منحنی
طراحی واجرای پله فلزی گرد ساده

طراحی پله فلزی ساده

طراحی واجرا دستگاه پله ساده
طراحی واجرا دستگاه پله شیشه ای بدون ستون
طراحی واجرا دستگاه پله دوشاخ
طراحی واجرا دستگاه  پله بانرده های کابلی
طراحی واجرا دستگاه پله ساده بدون ستون
طراحی واجرا دستگاه پله ساده

طراحی پله فلزی حیاط


طراحی و اجرا پله آهنی
طراحی و اجرا پله آهنی گرد بیرون از خانه
طراحی و اجرا پله آهنی در حیاط
طراحی و اجرا پله آهنی گرد در حیاط
طراحی و اجرا پله آهنی بیرون ازخانه
طراحی و اجرا پله آهنی حیاط
طراحی و اجرا پله آهنی کنار حیاطدانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ