×
  12225  

پله بتنی

دیتیل پله ی بتنی ( یک پارچه )

در طراحی راه پله ی بتنی با انتخاب یکی از مسیر های سازه ای زیر امکان ریختن بتن شمشیری آن را پدید می آوریم :
•     در صورت وجود ستون در اطراف باکس پله با استفاده از تیر نیم طبقه امکان اتصال شمشیری به دال پاگرد و اتصال دال پاگرد به تیر نیم طبقه را فراهم میکنیم.
•     در صورت عدم وجود ستون در اطراف باکس پله بتنی با استفاده از ستونک و اجرای تیر نیم طبقه امکان اتصال شمشیری به دال پاگرد و اتصال دال پاگرد به تیر نیم طبقه را فراهم میکنیم.
•    یک مسیر دیگر برای پیاده سازی دال نیم طبقه استفاده از تیر تیغه و نگه داشتن پاگرد از پایین به صورت گسترده و یا انتخاب سیستم آویزی و نگهداری دال نیم طبقه توسط تیر طبقه بالا میباشد.

پس از اجرای عناصر سازه ای پله بتنی با استفاده از مصالح بنایی شروع به اجرای زیر سازی کف و پیشانی پله میکنیم و در نهایت با یکی از سیستم های اجرایی،کفسازی را انجام میدهیم و در آخر با استفاده از اندود گچ و خاک بدنه ی شمشیری را پوشش میدهیم .
لازم است بدانیم محاسبات ریاضی پله بر اساس فرمول های مرسوم با توجه به تراز طبقات ، تراز نیم طبقه و ارتفاع پله انجام میشود .نگارنده : سید علیرضا عظیمی
برداشت آزاد از کتاب طراحی سازه های بتنی سری عمراندانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ