×
  5889  

تغییرات نیرو در آسانسور هیدرولیکی

در طراحی، اجرا و تهیه قطعات آسانسور هیدرولیکی، سرعت حرکت آسانسور در رفت و برگشت مهم است. بر اساس این سرعت و نمودار مکان زمان و شتاب زمان جابه جایی آسانسور بین طبقات، می توان نیروی هیدرولیکی لازم جهت جابه جایی آسانسور را بدست آورد.

میانگین سرعت 0.4 متر بر ثانیه، سرعت مناسبی برای حرکت آسانسور میباشد. بنابر قوانین نیوتن می توان بر اساس شتاب حرکت اسانسور، برآیند نیروهای وارد بر آن را محاسبه کرده و بر آن اساس، جک هیدرویک، کمانش سیلند ها در طراحی جک هیدرویک یک استیج یا دو استیح و ... را طراح نمود.

جهت طراحی قدرت موتور و پمپ که فشار روغن هیدرولیک را در جک هیدرولیک ایجاد می کنند و دبی لازم وارد شدن روغن در جک، سرعت حرکت کابین مهم می باشد. هچنین حجم روغن لازم برای یک اسانسور هیدرولیکی وابسته به فضای خالی که جک احتیاج به روغن دارد، می باشد.

در گذشته از آنجا که کنترل کمی بر روی نیروهای وارد بر آسانسور هنگم توقف، بود، ضریب نیروهای دینامیکی در محاسبات بیشتر در نظر گرفته می شد و هنگام توقف یک ضربه ناخوشایند نیز به مسافران وارد می آمد. همکنون با گذاشتن سخت افزاری به نام درایو در تابلو برق های آسانسور می توان این نیرو را مدیرت کرد و مدیریت نیرو به معنای ایست خواشایند تر و وارد شدن نیروی دینامیکی کمتر به آسانسور می باشد. در این صورت می توان در طراحی المان های آسانسور تخقیفی نیز گرفت. در واقع هزنیه بیشتری که بر روی درایو در تابلو برق و تبدیل برق تک فاز به سه فاز می شود، از طرف دیگر به کاهش هزینه در سایر قسمت های طراحی می انجامد و در نهایت طرح ایمن تر و مهندسی تری با قیمت یکسان خواهیم داشت.

در یک آزمایش با گذشتن سنسور بر روی کابین آسانسور (آسانسوری در یک مجتمع با کاربری آموزشی، مدرسه) نمودار زیر بدست آمده است.


نمودار جابه جایی حرکت آسانسور
نمودار جابه جایی حرکت آسانسور

نمودار سرعت حرکت آسانسور
نمودار سرعت حرکت آسانسور

نمودار شتاب حرکت آسانسور

نمودار شتاب حرکت آسانسور
مرجع نمودار های فوق سایت
Acceleration of an Elevator, Hydraulic - The Physics Factbook.htm
می باشد.
جهت مشاهده خدمامت مهندسین مشاور طراحی معماری و طراحی سازه سرور و همکاران می توانید به قسمت خدمات نظیر نصب آسانسوردر منازل قدیمی، رجوع فرمایید.


مقایسه ای بین آسانسور هیدرولکی و آسانسور کششی
1- با قیمتی بین 40 تا 60 ملیون تومان می توان یک آسانسورهیدرولیکی خوب برای ساختمان با حداکثر 5 توقف بنا نمود.بدون در نظر گرفتن هزینه های معماری، بنایی و سازه. بنابراین می تواند تا ارتفاع 5 طبقه با توجه به عدم نیز به خرپشته و ضوابط محدود کننده بیشتر سیستم آسانسور های کششی، طرحی برنده در مقایسه با اسانسور کششی باشد.
2- سرعت حرکت کابین در سیستم آسانسور هیدرولیکی بین 0.3 تا 0.5 متر بر ثانیه می باشد. این در حالی است که در ساختمان های با طبقات بالا، از سرعت انتقال خسته کننده می شود و از حوصله مسافران خارج می شود، بنابراین در طبقات بیشتر طرح آسانسور کششی برنده خواهد بود.
3- ایمنی اسانسور هیدرولیک نسبت به اسانسور کششی بیشتر است، زیر در هر صورت همواره میله ای (پیستون) زیر کابین خواهد بود و در بدترین شرایط اسانسور روی فشار روغن پایین می آید.
4- می توان گفت تنها هزنیه خود آسانسور هیدرولیک 20 درصد بیشتر از آسانسور کششی است.

اجرای آسانسور درمنازل قدیمی یک هنر مهندسی شامل چهار تخصص در زمینه معماری، عمران، برق و مکانیک می باشد که مهندسین مشاور سرور  و همکاران با مدیریت گروه مهندسی با تجربه خود، می تواند این امکان را به کارفرمایان محترم ارائه فرماید.
 


 دانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ