×
  9967  

جزئیات اجرایی ترمووود(ThermoWood)

جزئیات اجرایی ترمووود:

ترمووود یا چوب ترمو به چوبی گفته میشود که در طی مراحل گوناگون در معرض حرارت از حدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد تا بالاتر از ۲۰۰ درجه سانتیگراد قرار می گیرد. عموما این کار در حضور مقادیر کم اکسیژن  صورت می پذیرد؛ و طی این فرآیند، دیواره سلولی چوب اصلاح حرارتی میشود. این کار موجب خشک شدن چوب و کاهش رطوبت موجود در آن شده  و در طی این فرایند تخریب اجزای دیواره سلولی ترمووود انجام می شود که به موجب آن واکشیدگی چوب تا میزان ۵۰ درصد کاهش می یابد.
چوب با قرار گرفتن  در این شرایط به مرحله ای میرسد که در آن تقریبا کلیه صمغ ها و رطوبت داخلی آن از بین میرود، مقاومت چوب در برابر قارچهای چوب خوار افزایش می یابد و کم کم برای تبدیل شدن چوب عادی به ترمووود آماده می شود.  این در حالیست که ویژگیهای مکانیکی ترموود بعلت تصعید برخی مواد چوبی تضعیف می شود  پس از انجام فرایند ترمووود ، چوب در مقابل سرما ، گرما ، بارندگی ، رطوبت ، حشرات و هر گونه تغییر شکل در محیط های بیرونی و داخلی مقاوم می شود و به عنوان چوب ترمو یا ترمووود قابل استفاده خواهد بود. غالبا از ترمووود در نماسازی و کف سازی ها  استفاده می شود.

جزییات اجرایی ترموود در کف سازی:

پوشش کف می تواند بصورت مفروش با تایل هاي آماده در ابعاد استاندارد چسبیده بر روي شبکه هاي پلاستیکی یا دیگر شبکه هاي مواد مصنوعی باشذ و یا بصورت پوشش با تخته هاي چوبی بر روي زیر سازي اجرا می شود.

طریقه نصب کف پوشهاي چوبی با تایل:

از آنجا که این پوشش ها بر روي یک شبکه زیر سازي و بصورت آماده در ابعاد استاندارد موجود می باشند ، لذا تنها به  یک زیر  سازي اولیه توسط کارفرما مورد نیاز می باشد.

پوشش با تخته هاي چوبی و اجراي زیر سازي چوبی یا فلزي در محل :
پوشش کف با چوب هاي طولی  بر روي زیر سازي صورت می پذیرد، که داراي دوام و استحکام بیشتر است. این پوشش می تواند ثابت و یا متحرك باشد. این روش مناسب جهت سطوح وسیع و یا کاربري هاي خاص می باشد.

زیرسازي اولیه:

منظور از زیر سازي اولیه، سطحی است که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار نصب قرار می گیرد تا بر روي آن زیرسازي ثانویه یا همان زیرسازي چوبی را اجرا نماید. زیرسازي اولیه می تواند با مصالحی چون سیمان یا موزاییک و یا فلزي بسته به نوع کار صورت می پذیرد.

زیرسازي اولیه کف با مصالح:

برای زیرسازی با مصالح ساختمانی بهترین گزینه زیرسازي سیمانی (به ضخامت 4 سانتی متر) یا اجراي موزائیک می باشد. در هر حال پوشش می باید به شکل سطحی صاف و بدون خلل و فرج باشد به گونه اي که با قرار گیري چوب زیرسازي، سطح مطلوب  فراهم شود.برای عبور آب باید شیب بندی یک طرفه انجام شود.ایجاد شیب بندی موجب تغییر در ضخامتا زیر سلازی در قسمت های مختلف  کف می شود  که مجری موظف است با چوب های زیرسازی سطح همتراز را جهت نصب  ترمووود فراهم آورد.

جزییات اجرایی کفسازی ترموود با استفاده از چوب زیرسازی:

 در این روش بعد از زیر سازی اولیه (با سیمان یا موزاییک) چوب های زیر سازی با فاصله ی 40 یا 50 سانتی متر از هم قرار می گیرند.فواصل مهار پیچ های چوب زیرسازی ترمو بر سطح زیرین از یکدیگر ۵۰ سانتیمتر باشد. و فواصل پیچ های چوب زیرسازی از کله چوب تا وسط اولین پیچ بین ۴ تا ۶ سانتیمتر در نظر گرفته  می شود. نصب ترمووود به زیرسازی با استفاده از کلیپس مخصوص صورت می پذیرد، با این نکته که تنها آخرین پروفیل با پیچ از رو نصب می شود.

جزئیات اجرایی ترمووود:
تیم مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران در طراحی معماری بام ساختمان مسکونی بروجرد در برخی از قسمت های کف سازی از این متریال استفاده کرده اند.