×
  8604  

مجری ذیصلاح کیست؟

مجری ذیصلاح، سازنده ذیصلاح، صوری یا غیر صوری، مسئله اینست؟ سوالی که در یکی دو سال اخیر یکی از عنوان های اصلی سازمان نظام مهندسی، شهرداری، بساز و بفروشان و سایر سازندگان است، در راستای نقش و لزوم حضور مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی است. اگر بخواهیم واقع بین باشیم و با یک مثال ساده جایگاه مجری ذیصلاح (یا سازنده ذیصلاح) و سازندگان قدیمی بدون پروانه صلاحیت ساخت را با یکدیگر مقایسه نماییم، می توان گفت مجری ذیصلاح همکنون جای دندانپزشکان و سازندگان قدیم جایگاه دندانسازان را دارند. هر چند سخت است قبول کردن  اشخاصی که همکنون هزینه ساخت در دستشان هست و مجری ذیصلاح هستند و آنانکه هزینه ساخت ندارند اما توانایی ساخت حرفه ای را دارند. ادبیات صوری آنجا ظاهر می شود که دسته اول که قدرت اجرایی بیشتر در جامعه دارند، دسته دوم را نمی خواهند با تخصصشان به کار گیرند، بلکه تنها مدرک آنها را احتیاج دارند، و دسته دوم کافیست که با توجه به فشار های جامعه کمی کوتاهی کرده و حاضر شوند با مبلغی کمی، مسئولیت حقوقی کار نکرده را بردارند، در این حالت ادبیات مجری ذیصلاح صوری باالفعل می شود.مجری ذیصلاح ساختماندانش فنی مشابه


ساخت ساختمان با مجری ذیصلاح ساخت ساختمان با مجری ذیصلاح

انتخاب مجری ذیصلاح برای کارفرمایان مجری ذیصلاح یک انتخاب شایسته و سودمند برای کارفرمایان و ساختمان سازان است. مجری ذیصلاح حقوقی سازمان نظام مهندسی می تواند به صورت پیمان مدیریت و یا به صورت مدیریت اجرایی با رعایت وظایف مجری ذیصلاح، ساختمانی استاندارد همراه با شناسنمه ساختمان را با رعایت اصول مهنسی...

  6604  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ