×
  3649  

طراحی سازه های پیشتنیده

سازه های پیش تنیده برای دهانه های بلند، که امکان ستون گذاری در فواصل نزدیک نمی باشد، انتخابی مناسب است. حتما ابتدا باید توجیه کافی برای طراحی و اجرای این سازه ها وجود داشته باشد، در صورتیکه بتوان سازه و معماری بنایی را بدون استفاده از تکنیک پیش تنیدگی اجرا نمود، بواسطه سختی اجرا و شکل پذیر نبودن رفتار این سازه ها،  الویت با تکنیک های دیگر است. مثالی ساده از سازه پیشتنیده آن است که:
وقتی تعدادی کتاب روی میز در کنار هم قرار دارند، اگر بخواهیم آنها بلند کنیم، ابتدا باید از طرفین آنها را همدیگر بفشاریم تا اصطکاک کافی بین آنها از بقل ایجاد شود و بعد آن ها را می توانیم با هم بلند کنیم. حالا اگر مقداری فشارمان را از اطراف کتاب برداریم، کتاب ها به راحتی می ریزند و این موضوع نیز نشاندهنده خرابی غیر شکل پذیر این سازه ها است.


خدمات مشابه
اینستاگرام طراحی و معماری سروراستودیو تلگرام طراحی و معماری سروراستودیو فیسبوک طراحی و معماری سروراستودیو