×
  3981  

طراحی سازه با سقف پیش تنیده

طراحی سقف پیش تنیده از جمله روش های طراحی سازه و اجرای آن می باشند که گذشته ی آن نسبت به سایر سیستم های سازه ای در کشورمان کمتر می باشد. در سال های گذشته طراحی سقف پیش تنیده، به کمک نرم افزار ADAPT انجام می شد اما شرکت CSI این قابلیت را به نرم افزار ETABS از سال 2016 به بعد اضافه کرد که می توان با آن طراحی سقف پیش تنیده را انجام داد. سقف های پیش تنیده به علت امکان اجرای دهانه های بلندتر یک ایده مطلوب برای طراحی معماری می باشد چرا که فضای مفید بسیار خوبی را در اختیار قرار می دهد.


طراحی سازه با سقف پیش تنیده

 

روش های اجرا سقف پیش تنیده


سقف های پیش تنیده را می توان به دو صورت اجرا کرد: 1- سقف پیش تنیده به روش پیش کشیده  2- سقف پیش تنیده به روش پس کشیده
 

سقف پیش تنیده به روش پیش کشیده


در این روش در مرحله اجرا سقف، ابتدا تاندون ها را می کشیم و عملیات بتن ریزی را آغاز می کنیم. بعد از گیرش بتن تاندون ها را رها می کنیم. در این حالت کابل ها میل به بازگشت به حالت اولیه خود را دارند و به همین علت یک نیروی اصطکاکی بین کابل و بتن به وجود می آید که باعث ایجاد نیروی فشاری در بتن می گردد.


طراحی سازه با سقف پیش تنیده

 

سقف پیش تنیده به روش پس کشیده

 

در این روش تاندون ها به کمک پروفیل های قائم و مطابق با نقشه ها سر جای خود قرار می گیرند. پروفیل ها به شکلی است که در اواسط دهانه ها در پایین ترین قسمت دال و در قسمت تکیه گاه ها در بالاترین حالت خود قرار می گیرند. هنگامیکه که تاندون ها در سر جای خود فیکس شدند عملیات بتن ریزی آغاز می شود. بعد از گیرش اولیه بتن و رسیدن بتن به مقاومتی که از سوی طراحی تعیین شده بود تاندون ها به میزان ذکر شده در نقشه ها کشیده می شوند. روش پس کشیده را می توان به دو صورت چسبیده و غیرچسبیده اجرا کرد. در روش غیر چسبیده بعد از کشیده شدن کابل ها عملیات اجرای سقف به اتمام می رسد اما در روش چسبیده فضای خالی بین تاندون ها با گروت پر می شوند.

 

نگاهی جامع تر به سقف های پیش تنیده


پیش تنیدگی عبارت است از ايجاد يك تنش ثابت و دائمی در يك عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم، به طوری كه در اثر اين تنش، مقداری از تنش های ناشی از بارهای مرده و زنده در اين عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری آن افزايش پیدا می كند.
 

طراحی سازه با سقف پیش تنیده

 

مزایای سیستم پیش تنیده


1- با استفاده از تكنولوژی پیش تنیدگی امكان ايجاد دهانه های بزرگ تر در سازه وجود دارد. محدوديت هايی كه روش های ديگر در پوشاندن دهانه های بزرگ با آن مواجه هستند در اين سیستم كمتر است. اين مزيت قابلیت های گسترده تری را در اختیار طرح معماری قرارمی دهد و همچنین امكان استفاده مناسب تری از فضا را ايجاد می كند.
2- با توجه به تحت فشار بودن بتن و وجود انحنا در كابل ها، امكان پوشاندن دهانه با ضخامت كمتر نسبت به دال های بتن آرمه معمولی و يا ساير سیستم هاي رايج فراهم می گردد.
3- از آنجايی كه در اين سیستم امكان حذف تیرها و آويزها وجود دارد،می توان سطح زيرين تخت را در اختیار طرح معماری قرار داد. در نتیجه عبور كانال های تاسیساتی با سهولت امكان پذير می باشد. به علاوه تیغه بندی نیز بدون محدوديت قابل اجرا است.
4- نیروی پیش تنیدگی باعث اعمال فشار دائمی به دال های پیش تنیده می گردد و سقف ها همواره تحت فشار خواهند بود. لذا ترک های موجود در اين سیستم به حداقل می رسد. كاهش ترک، باعث افزايش مقطع موثرمی شود. در حالیكه در اعضای بتن آرمه معمولی به واسطه ترک خوردگی، مقطع موثر بتن تحت بارهای بهره برداری كاهش می يابد. به علاوه، كاهش ترک، مانع نفوذ مواد خورنده به بتن شده و خوردگی فولاد كمتر می شود. به عبارت ديگر دوام سازه افزايش می يابد.
5- با توجه به حذف تیرهای میانی و آرماتوربندی دال ها، زمان اجرای يك سقف پیش تنیده بسیار كمتر از يك دال بتنی معمولی خواهد بود. عدم وجود تیرها، سرعت اجرای قالب بندی را نیز افزايش می دهد و از طرف ديگر بعد از اجرای عملیات كشش، سقف بدون وجود قالب و شمع بندی، خودايستا خواهد بود و می توان قالب ها را در مدت زمان كوتاه تری باز كرد.
6- با توجه به كاهش ضخامت دال و حذف آويز تیرها، می توان اتفاع كف تا كف طبقات را كاهش داد. اين امر باعث كاهش ارتفاع ساختمان و كاهش مصالح مصرفی در ستون، ديوار تیغه بندی و غیره می گردد. همچنین در ارتفاع ثابت می توان از تعداد طبقات بیشتری استفاده كرد. اين امر به خصوص در ساختمان های بلندمرتبه كه با توجه به قوانین موجود محدوديت ارتفاع دارند،حائز اهمیت است.
7- برخلاف سازه های بتنی معمولی كه ستون گذاری معمولاً از آكس بندی منظم پیروی می كند، در اين سیستم، امكان ستون گذاری به صورت نامنظم وجود دارد كه در طرح های معماری حائز اهمیت است.
8- با توجه به كاهش ضخامت دال و حذف تیرها، وزن كلی ساختمان نیز كاهش می يابد. اين امر باعث كم شدن ابعاد و اندازه ساير اجزای سازه ای خواهد شد.


 

مقایسه روش چسبیده و غیرچسبیده سقف پیش تنیده


1- سهولت بیشتر در حمل و نصب در سیستم غیرچسبیده
2- عدم احتیج به تزريق و دوغاب در سیستم غیرچسبیده  
3- در صورت اجرای صحیح، هر دو سیستم دوام خوبی را تأمین می كنند.
4- در سیستم چسبیده قابلیت تعويض و تعمیر كابل ها میسر نمی باشد. اما در سیستم غیرچسبیده، اين امكان وجود دارد.
5- تخريب سازه هايی كه با سیستم چسبیده اجرا شدهاند، بسیار آسان می باشد، لكن در سیستم غیرچسبیده نیاز به مراقبت های ويژه در حین تخريب دارد.


الزامات فنی سقف پیش تنیده به روش پس کشیده

 

نظر به اينكه سیستم سقف بتنی پیش تنیده پس كشیده عمدتاً بصورت دال تخت كاربرد دارد، لذا بر اساس آئین نامه 2800 ايران، در زمان استفاده از سیستم دالهای تخت و ستون، ارتفاع ساختمان به 10 متر يا حداكثر 3 طبقه محدود می شود. در غیر اينصورت استفاده از ديوار های برشی بتن آرمه الزامی خواهد بود.


مراحل اجرا سقف پیش تنیده پس کشیدهطراحی سقف پیش تنیده

 

قالب بندی سقف پیش تنیده


قالب بندی سقف مشابه دال بتنی معمولی بتن آرمه، انجام می شود. قالب ها می تواند از جنس چوب،فلز يا پلای وود باشد. از آنجايی كه عموماً دال های ساختمانی در اين روش به صورت تخت در نظر گرفته می شود، لذا سرعت عملیات قالب بندی نسبت به ساير سیستم های بتنی افزايش می يابد.

 

آرماتوربندی سقف پیش تنیده


حجم آرماتوربندی دال های پیش تنیده در مقايسه با دال بتن آرمه بسیار كمتر است. آرماتور مورد نیاز شامل كلاف های كناری، آرماتورهای تقويتی روی ستون ها و ديوارها، آرماتورهای مربوط به برش پانچ، اطراف بازشوها و...، در اين مرحله روی سقف نصب می شوند. معمولا آرماتوربندی به صورت شبكه فوقانی و تحتانی در اين روش وجود ندارد.


طراحی سقف پیش تنیده

 

نصب کابل ها و مهارهای انتهایی سقف پیش تنیده


با توجه به نقشه های اجرايی, كابل ها روی قالب قرار گرفته و مهارهای انتهايی به لبه قالب متصل می شوند. معمولاً كابل ها در دو جهت عمود برهم روی سقف قرار می گیرند. تعداد و فاصله كابل ها تابع طول دهانه و بارگذاری می باشند. در حالت معمول، در يك جهت، كابل ها به صورت متمركز روی نوارهای ستونی قرار می گیرند و در جهت ديگر با فاصله های يكنواخت توزيع می گردند.

در پایین تصاویری از اجرای پروژه مسکونی ساناز در شهر یزد را مشاهده می کنید.

 

طراحی سقف پیش تنیده
بتن ریزی سقف پیش تنیده
آرماتور بندی سقف پیش تنیده
طراحی سقف پیش تنیده
طراحی سازه سقف پیش تنیده
طراحی سازه بتنی سقف پیش تنیده
طراحی سقف سازه بتنی پیش تنیده

 


طراحی سقف سازه پیش تنیده پس کشیده


طراحی سقف سازه پیش تنیده پس کشیده درحال حاضر در سازه های بتنی اجرایی می شود و دارای یکسری محاسن می باشد طراحی سازه های پیشتنیده با توجه به کابل های که در سقف وجود دارد این امکان را فراهم می کند تا ترک خوردگی های بتن به صورت کامل برسی شود وهمچنین مقدار آرماتورها مصرفی در سازه کاهش پیدا کند به همین دلیل منجر می شود یکسری دهانه های غیر متعارف بلند را خیزش را کنترل کنیم و این امکان را برای طراح های معمار فراهم میکند تا با افزایش فاصله ستون ها در این نوع سقف فضای بیشتری را در اختیار دارند و از ستون با دهانه های بلند استفاده کنند.

برای دیدن نمونه های ویلا مدرن ولوکس روی لینک کلیک کنید.
 

طراحی سقف پیش تنیده در حالت پس کشیده


روش کشیدگی این دال ها معمولا به دو صورت میباشد. در روش اول دال را دقیقا روی انکرویج ها قرارمی دهند و کابل ها رو میکشند در روش دوم کابل ها را از سطح فوقانی دال می کشند و از لبه دال انکرویج(Anchor) ها را قرار میدهند و کشیدگی کابل ها رو اعمال میکنند؛ به علت بحث های تمرکز تنش که در سازه وجود دارد.معمولا ما در این روش حالت  بهتری را در کنار دال داریم.
 

مزایای سازه پیشتنیده در ساختمان های بلند


یکی از مزایایی که در سقف های پیشتنیده وجود دارد. این است که آن این امکان را فراهم می کند تا با دهانه های بلند تر و باضخامت دال های خیلی کم طراحی شود به همین دلیل موجب میشود که در ساختمان های 16 الی 17 طبقه به دلیل محدودیت ارتفاع  که وجود دارد 1 الی 2 طبقه را به ملک مالک ساختمان اضافه شود.
به عنوان مثال :اگردرساختمان 20 طبقه چیزی در حدود 10 سانتی متر در ضخامت دال ها اختلاف داشته باشیم؛ اختلاف به وجود آمده در سازه نهایی حدود 2 متراضافه می شود.که به زبان ساده تر اگر بخواهیم بیان کنیم یک طبقه دیگر برای مالک ساختمان اضافه می شود. طراحی سازه های پیش تنیده از لحاظ اقتصادی وهم‌ چنین سرعت اجرایی را در سازه کاهش می‌ دهد.
 

روش طراحی سازه پیشتنیده در ایران


روش طراحی سازه پیش تنیده در ایران به این صورت میباشد که در جهت اطمینان روی سقف های بتن آرمه معمولی دو شبکه میلگرطراحی می شود و در ادامه روند طراحی سازه پیش تنیده شبکه تحتانی دال را با یک مش نمره پایین به عنوان مثال میلگرد با نمره 10 طراحی  می کنند ولی در طراحی سازه های معمولی برای سقف های بتن آرمه برای ضخامت 20 سانتی متر معمولا از میلگرد 12 یا 14 استفاده می کنند. در طراحی سقف بتنی از میلگرد بتن آرمه استفاده می شود با دهانه های محدود تر در این روش طراحی سازه با استفاده ازمش پایین در سقف پیش تنیده  و مش بالایی و یا فوقانی دال را فقط نزدیک به تکیه گاه ها (دیوار برشی یا ستون) باشد اجرا می شود در این روش طراحی چیزی در حدود 50 درصد میلگرد کاهش پیدا میکند. که موجب می شود کارفرمایان محترم علاقه بیشتری به این روش طراحی سازه داشته باشند.

 

 

کاربرد سازه های پیشتنیده


1.پارکینگ های طبقاتی
2.ساختمان های تجاری
3.فروشگاه های زنجیره ای
4.ساختمان های معمولی و ساختمان های اداری
5.سالن های همایش و سینما
6.هتل ها و اقامتگاه
7.پل‌ها معمولی و پل های کابلی
8.سازه‌های صنعتی
9.سازه‌های کابلی معلق و غیره
خدمات مشابه