×
  1209  

جا به جایی سوله از زمین همسایه تنها با ساخت یک ستون

جا به جایی سوله با توجه به ساختاری آن، به نظر می آید که امکان پذیر نمی باشد. در این پروژه سوله موجود تقریبا 2 متر در زمین همسایه بود، به دلیل آنکه تقریبا در سال 1385 ، بدون نقشه برداری و استعلام از مراجع ذیربط این ساخت سوله انجام شده بود. بنابراین باید ستون سوله تقریبا دو متر به سمت داخل می آمد.
با یک ایده جالب و تنها با ساخت یک ستون این عملیات انجام شد. ابتدا مقاطع سوله موجود و اندازه دهانه و ارتفاع سوله برداشت شد. سپس محاسبه شده که با کاهش عرض سوله و افزایش ارتفاع ستون آن، آیا مقاطع قبلی پاسخگوی بارهای باد و زلزله هستند یا خیر. پس از محاسبه مقطع لازم جدید، با نیروی های مجرب این مجموعه، پایه های داخلی سوله طی دو روز کاری به داخل زمین منتقل شدند.
 

مراحل انجام جابجایی سوله


ابتدا فونداسیون درمحل ستون های جدید اجرا شد.
با حضور نقشه بردار، محل دقیق بیس پلیت ها و ارتفاع ستون تغییر یافته محاسبه شدند.
یک ستون ساخته شده و زیر پل سقفی یکی از راستا ها قرار داده شد.
بار از روی ستون نزدیک این ستون برداشته شد و ستون آزاد شده درمحل باربری دهانه بعدی قرار گرفت.
به همین ترتیب کار ادامه یافت، تا جابه جایی کامل ستون ها انجام شد.
ورق های سقف قبلی و اضافه پل های سقف، بریده شد و به عنوان ماهیچه جهت تقویت اتصال ستون ها درمحل جدید به سقف استفاده شد.
لوله کشی آب سقف انجام شد.
ورق سقف جدید تا کانال آبراه کشیده شد.
دیوارچنیی جدید در بین ستون های انتقال یافته انجام شد.

روند انجام در نقشه زیر مشخص است:

نقشه فاز دو طراحی سوله
نقشه فاز دو طراحی سوله
نقشه فاز دو طراحی سوله
جابجایی سوله قدیمیچنانچه در تصویر فوق دیده می شود، ستون ها به داخل سوله منتقل شده اند و اثر ردپای محل قبلی ستون را روی دیوارهای سمت راست دیده می شود.

نصب سوله قدیمینحوه اجرا آجرها بدون استفده از داربست خارجی دقت شود.

نصب سوله قدیمیجابجایی سوله قدیمی

این مهندسین مشاور در طراحی و اجرا جهت ساخت، انتقال و یا جابه جایی قسمتی از سازه های ضنعتی و سوله درکنار شما خواهد بود.
با تشکر
امیرحسین سرور


خدمات مشابه