×
  2276  

آجرکاری سنتی

آجر کاری سنتی یا آجر کاری اسلامی، این هنر دیرینه از گذشته به امروز با وجود بناهایی زیبا تکامل خود را به ما نشان می دهد که حاصل تلاش هنرمندانی ماهر و زبر دست است. امروزه حتی باوجود ابزارهای پیشرفته در زمینه ساخت، نیاز هنرمندانی که همچون گذشتگان بدون نیاز به ابزار های کمکی طاق ها ، گنبد های و قوس های زیبایی را خلق کند، وجود دارد. شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران با مشارکت با تعدادی از هنرمندان آجر کاری سنتی این هنر قدیمی را در قالب سنتی و مدرن ارائه میدهد.
در ادامه می توانید مطالبی در مورد آجر و هنر آجر کاری بخوانید.

آجر کاری طاق
آجر کاری طاق
آجر کاری طاق
آجر کاری گنبد
آجر کاری گنبد
اجرای آجر کاری سنتی
استفاده از آجر در طراحی باغ های ایرانی (Persian Garden Design)
آجر کاری سنتی


تاریخچه آجر
 

آجر از قدیمی ترین مصالحی محسوب می شود که هم زمان در سازه، ساختار ساختمان و در عین حال برا ی تزیینات استفاده می شود. آجر  در بناها ی باستانی وسنتی  و حتی معماری امروزی از عناصر مهم تلقی می شود از آن در پی ساختمان، کرسی چینی، دیوارچینی، جرز، پایه، قوسها، طاقها، کف سازی، نما سازی و ... استفاده می شود.
پیدایش آجر را می توان به زمانی رجوع داد که چادرنشینان برای پختن غذا زمین را برای ساخت اجاق حفر می کردند و گرمای آتش باعث سخت شدن خاک زیر اجاق می شده است که این فرآیند برا ی سفت و سخت کردن خشت خام و تبدیل آن به آجر مصرفی نیز استفاده می شود.
وارژه آجر به کتبه های خشتی گفته می شد که دستورات و قوانین بر روی آن در  بابل حک می شده است به همین منظور آجر یک کلمه بابلی محسوب می شود.
صنعت آجر پزی در ایران پیش از دوران هخامنشیان تکامل داشت به طوری که ساخت آجر های لعاب دار با طرح کاملا مرسوم بود اما هنر آجر کاری در دوران سلجوقیان بود که به اوج خود رسید و به نقاط مختلف جهان از جمله سواحل مدیترانه، مصر و معماری سوره نفوذ پیدا کرد. تزیینات آجری را میتوان به دوبخش قبل اسلام و پس از اسلام تقسیم کرد.

آجر کاری ایرانی اسلامی
اجرای آجر کاری سنتی
آجر کاری سنتی
 

گونه های مختلف آجر تزیینی


آجرهــای تزیینی را میتــوان در هفت گروه دســته بندی کرد:
1.آجر واکوب و آبمال
2. آجر پیش بر
3.آجرمهری
4. آجر تراش
5. آجر تزیینی قالبی  و تراش
6.آجر آبساب
7.آجر قواره بری

آجر کاری ایرانی اسلامی
مجری آجر کاری سنتیخدمات مشابه