×

جستجوی 'لایحه تاخیرات' 2 نتیجه داشت:
جستجو در خدمات

مشاور فـنـی  حـقـوقـی شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، و با اتکاء به تجربیات گذشته سعی در ارائه مشاوره فنی و حقوقی پروژه های ساختمانی براساس قوانین و مقررات و بخشنامه های سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی ایران را دارد.   استقرار یک دفتر فنی قوی و متناسب با پروژه در واقع مهمترین ساختاری است که در موفقیت یک پروژه تعیین کننده خواهد بود. لذا شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور سعی در ایجاد ساختار مناسب...
مشاوره فنی حقوقی لایحه تاخیرات مشکلات موجود در طول اجرای پروژه‌های پیمانکاری و بخصوص طرح‌های عمرانی، چالش‌های اساسی در پیشرفت پروژه به وجود می‌آورد که با توجه به ماهیت پروژه و نوع قرارداد اثرات متفاوتی را بر طول مدت پیمان خواهد گذاشت. این تبعات می‌تواند ناشی از موارد فنی، مالی، فورس ماژور، شرایط جوی و... باشد که می‌توان با انجام مکاتبات مناسب در طول مدت پیمان؛ اسناد قانونی لازم، جهت ارائه لایحه تاخیرات و مجاز نمودن تاخیرات احتمالی تهیه گردد. مهندسین مشاور دکتر...