×
  3331  

طراحی تابلو تبلیغاتی

طراحی سازه و طراحی معماری تابلو تبلیغاتی

در این مقاله به نکات مهم درطراحی معماری تابلوهای تبلیغاتی از نظر عملکرد، فرم، نورپردازی و  طراحی سازه تابلو های تبلیغاتی از نظر مقاومت در برابر بار باد، طراحی اقتصادی، تعامل آ« با طرح معماری می پردازیم.

استفاده از تکنیک چلینیوم

مطالعات نمونه های دنیا مانند استادیوم اولدترافورد شهر منچستر، اتحاد شهر منچستر، امارات شهر لندن، آلیانزآرنا شهر مونیخ، فرودگاه نیوکاسل، فرودگاه هیترو لندن و ... تقریبا یک ایده در برداشت که فونت تابلو ها به صورت سه بعدی و سیستم روشنایی آنها به صورت مخفی و درون خود فونت قرار دارند (چلنیوم).

 1-استادیوم آلیانزآرنا شهر مونیخ

طراحی تابلو استادیوم آلیانز آرنا

طراحی تابلو استادیوم آلیانز آرنا
2- استادیوم اولدترافوردشهر منچستر

 طراحی تابلو استادیوم اولدترافورد

 طراحی تابلو استادیوم اولدترافورد

 طراحی تابلو استادیوم اولدترافورد

 طراحی تابلو استادیوم اولدترافورد
3-استادیوم امارات شهر لندن
 

طراحی تابلو استادیوم امارات لندن

طراحی تابلو استادیوم امارات لندن

طراحی تابلو استادیوم امارات لندن

طراحی تابلو استادیوم امارات لندن
4-فرودگاه شهر نیوکاسل

طراحی تابلو فرودگاه شهر نیوکاسل

طراحی تابلو فرودگاه شهر نیوکاسل

طراحی تابلو فرودگاه شهر نیوکاسل

طراحی تابلو فرودگاه شهر نیوکاسل

طراحی تابلو فرودگاه شهر نیوکاسل


مقالات مشابه