×
  4049  

طراحی تابلوهای تبلیغاتی

مقررات طراحی تابلوهای تبلیغاتی ( بیلبوردها) :

طراحی تابلوهای تبلیغاتی

طراحی تابلوهای تبلیغاتی

طراحی تابلوهای تبلیغاتی

مقررات و ضوابط زیر می بایست برای تمام طراحی تابلوهای تبلیغاتی که مجوز لازم برای نصب را دریافت می کنند، بکار گرفته شود.
1. سطح رویه تابلو تبلیغاتی نمی بایست بزرگتر از 14 فوت معادل 4.27 متر در بعد عمودی (طول) و بزرگتر از 48 فوت معادل 14.64 متر در بعد افقی بوده و مشتمل بر بیش از دو تابلو تبلیغی در هر سطح رویه و بیش از دو رویه در هر ساختار باشد. وقتی دو سطح رویه در یک ساختار واقع شود می بایست شکل و اندازه آنها یکسان بوده و بطور پشت سر هم ( یکی پس از دیگری ) واقع شوند و طوری بصورت عمودی و افقی در یک ردیف قرار گیرند که هر دو سطح رویه را نتوان از هر نقطه ای در یک زمان دید. تیرک ها، تیر های آهنی مختلف، لوله ها و سایر اجزا سیمای ساختار تابلو تبلیغاتی می بایست قسمتی از یک ساختار واحد منحصر به فرد مطرح شوند. چنین تابلو هایی می بایست یک فضای باز که کمتر از 10 فوت معادل 3.5 متر نباشد بین لبه پایینی چنین تابلوهایی و سطح زمین داشته باشند که این فضا می بایست باز گذاشته شده و از هر گونه انسدادی مصون باشد.

طراحی تابلوهای تبلیغاتی
2. هیچ ساختار تابلو تبلیغاتی نمی بایست به سمت راست عمومی مسیر به جز در محل دسترسی محدودی که برای اتصال به بزرگراه ایجاد شده و ممکن است در 200 فوتی معادل 61 متری هر ساختار تابلو تبلیغاتی دیگری باشد متمایل شود، مگر اینکه یک خیابان عمومی منقاطع بین چنین تابلوهایی با سمت راست مسیر که نمی بایست کمتر از 40 فوت معادل 12.2 متر عرض داشته باشد. یک تابلو تبلیغاتی نقاشی شده بر روی یک دیوار، پشت بام با فنس می بایست یک ساختار تابلو تبلیغاتی در نظر گرفته شود.

طراحی تابلوهای تبلیغاتی
3. طراحی تابلوهای تبلیغاتی واقع در فضای باز (بیلبوردها) که در 660 فوتی معادل 201.3 متری سمت راست تعبیه شده اند می بایست تحت قوانین زیر کنترل شوند:
الف. ماکزیمم طول تابلو می بایست از سطح زمین یا میزان تعیین شده بین ایالتی هر یک بلندتر است 40 فوت معادل 12.2 متر باشد.
ب. هیچ تابلویی نمی بایست در نوار 500 فوتی معادل 152.2 متری تا تابلو تبلیغات بیرونی دیگر که در همان سمت از مسیر واقع شده است مجوزی دریافت کند.
پ. طراحی تابلوهای تبلیغاتی بیرونی نمی بایست مجوزی در یک شعاع 500 فوتی معادل 152.2 متری از تقاطع خطوط میانی یک تقاطع یا یک دسترسی محدود به بزرگراه دریافت کنند.

طراحی تابلوهای تبلیغاتی

طراحی تابلوهای تبلیغاتی

طراحی تابلوهای تبلیغاتی

طراحی تابلوهای تبلیغاتی

طراحی تابلوهای تبلیغاتیطراحی تابلوهای تبلیغاتی

طراحی تابلوهای تبلیغاتی

طراحی تابلوهای تبلیغاتی

طراحی تابلوهای تبلیغاتی
منابع:
pdf اطلاعات تکمیلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي


مقالات مشابه


طراحی تابلو تبلیغاتی طراحی تابلو تبلیغاتی

طراحی سازه و طراحی معماری تابلو تبلیغاتی در این مقاله به نکات مهم درطراحی معماری تابلوهای تبلیغاتی از نظر عملکرد، فرم، نورپردازی و  طراحی سازه تابلو های تبلیغاتی از نظر مقاومت در برابر بار باد، طراحی اقتصادی، تعامل آ« با طرح معماری می پردازیم. استفاده از تکنیک چلینیوم مطالعات نمونه های دنیا مانند استادیوم...

  3310