×
  11068  

نکات طراحی پله فلزی

دیتیل پله ی فلزی ( مونتاژی)


در طراحی راه پله ی فلزی با انتخاب یکی از مسیرهای سازه ای زیر امکان اتصال تیر های شمشیری آن به تیر نیم طبقه و طبقه را پدید می آوریم:

•     در صورت وجود ستون در اطراف باکس پله با استفاده از تیر نیم طبقه امکان اتصال تیر های شمشیری به تیر پاگرد و اتصال تیر پاگرد به تیر نیم طبقه را فراهم میکنیم.
•     در صورت عدم وجود ستون در اطراف باکس پله فلزی با استفاده از ستونک و اجرای تیر نیم طبقه امکان اتصال شمشیری به تیر پاگرد و اتصال تیر پاگرد به تیر نیم طبقه را فراهم میکنیم.
در سیستم فلزی اتصال تیر شمشیری به تیر نیم طبقه به صورت مفصلی اجرا می گردد.

پس از اجرای عناصر سازه ای پله فلزی با استفاده از مصالح بنایی شروع به اجرای زیر سازی کف و پیشانی پله می کنیم و در نهایت با یکی از سیستم های اجرایی، کفسازی را انجام می دهیم و در آخر با استفاده از اندود گچ و خاک بدنه ی شمشیری را پوشش میدهیم.
لازم است بدانیم محاسبات ریاضی پله بر اساس فرمول های مرسوم با توجه به تراز طبقات، تراز نیم طبقه و ارتفاع پله انجام میشود.
نگارنده: سید علیرضا عظیمیدانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ