×
  5866  

اجرای دیوار تری دی پنل

اجرای دیوار تری دی پانل از جمله فعالیت های دفتر مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران می باشد. دیوار های تری دی پانل از جمله مصالح نسبتا نوین می باشند که در کشورمان به ویژه اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. وزن واحد سطح این دیوارها در مقایسه با دیوارهای آجری، سفالی و ... بسیار کمتر می باشد. در مورد سرعت اجرا در صورت فراهم بودن کلیه عوامل، بالاتر از دیگر دیوارها می باشد. دیوارهای تری دی پنل می توانند از نوع باربر یا غیرباربر باشند. اگر دیوارها به صورت باربر طراحی و اجرا شوند در عمل اسکلت و دیوارها به طور همزمان اجرا می شوند که در سرعت اجرا کلی پروژه بسیار تاثیر گذار می باشد. طراحی دیوار تری دی پنل باید مطابق با نشریه 385 و مشابه با ساختمان های بتن آرمه متعارف انجام پذیرد. دیوارهای تری دی پانل امروزه به عنوان یک سیستم سازه ای به شمار می روند که می توانند به برابر بارهای لرزه ای و ثقلی طراحی و اجرا شوند. در سیستم پانلی، پانلها هم می توانند به عنوان دیوار و هم به عنوان سقف به کار روند که جزییات اتصال آنها در نشریه 385 موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر از سیستم های پانلی به صفحات مراحل اجرای دیوار تری دی پانل و نحوه ی اجرای دیوارهای تری دی پانل مراجعه فرمایید.


خدمات مشابه