×

طراحی آنلاین معماری و سازه

طراحی معماری و سازه آنلاین

در طراحی معماری یک پروژه، طراحی سازه از جمله موارد حائز اهمیت می باشد. در بهترین حالت، طراحی معماری و سازه توام با هم انجام می شوند و در نهایت پروژه نمونه ای از طراحی تعاملی معماری و سازه می شود. در عصر حاضر که اکثر خدمات از طریق اینترنت و به صورت مجازی قابل دسترسی می باشد، دفتر مهندسین مشاور دکتر سرور آماده ی ارائه ی خدمات معماری و سازه به صورت آنلاین می باشد. 

خدمات طراحی معماری و سازه آنلاین


معمار برای شروع فرآیند طراحی معماری، طراحی سازه را در نظر خواهد گرفت. در پروژه های اجرایی، طراحی معماری اگر بدون توجه به سازه انجام شود احتمال تغییر معماری می باشد. بنابراین یکی از خدمات مهم، می تواند طراحی سازه یک پروژه باشد. ارائه ی نقشه های اجرایی و فاز دو از خدمات دفتر معماری می باشد.
خدمات طراحی آنلاین معماری و سازه